Dzień kandydata- dowiedz się jak wygląda rekrutacja do policji

W najbliższą sobotę (21.09.2019) w Olsztynie odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Dzień Kandydata” organizowane przez Sekcję Doboru I Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W ramach spotkania kandydaci do służby mają możliwość dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja, skorzystać z rad policyjnych instruktorów i spróbować swoich sił na torze sprawnościowym.

W każdą trzecią sobotę miesiąca 2019 roku w godzinach od 10:00 do 14:00 osoby zainteresowane służbą w Policji mogą dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja, skorzystać z rad policyjnych instruktorów i spróbować swoich sił na torze sprawnościowym.

Spotkania odbywają się w auli sportowej przy ul. Pstrowskiego 3 w Olsztynie.

Najbliższe odbędzie się 21 września 2019 roku!

Terminy kolejnych spotkań: 19.10.2019 r.,  16.11.2019 r., 21.12.2019 r.

Regulamin Hali sportowej :

  1. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są używać strojów oraz obuwia sportowego właściwego dla sztucznej nawierzchni hali, nie pozostawiającego zabrudzeń oraz rys. W pomieszczeniach przeznaczonych do ćwiczeń obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z obuwia zewnętrznego.
  2. W przypadku korzystania z sali JUDO, korzystający zobowiązani są do zdjęcia obuwia.
  3. Oprócz odzieży wierzchniej i obuwia zewnętrznego uczestnicy zajęć przed ich rozpoczęciem, ze względów bezpieczeństwa, zobowiązani są do pozostawienia w szatni również wszelkich ozdób, a w szczególności biżuterii w postaci: obrączek, pierścionków, kolczyków, łańcuszków, zegarków, itp).
  4. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązują się do:

punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,

utrzymania czystości w obiekcie,

zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,

przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych.

  1. Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom wydawanym przez personel obiektu oraz przez prowadzących zajęcia.
  2. O wszystkich uszkodzeniach wyposażenia obiektu, w tym sprzętu i urządzeń oraz o występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
  3. Jednorazowo z hali może skorzystać liczba osób adekwatna do możliwości obiektu i stanowisk na nim zainstalowanych.
  4. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych form wypoczynku.
  5. Sprzęt sportowy będący na wyposażeniu pomieszczeń udostępniany jest za zgodą opiekuna obiektu.
  6. Za rzeczy pozostawione w szatni Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności.

Zabrania się wnoszenia na halę sportową:

wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych materiałów grożących pożarem,

środków odurzających lub substancji psychotropowych,

puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,

napojów alkoholowych.

Ponadto zakazuje się:

wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

wchodzić do pomieszczeń bez zezwolenia,

wprowadzać na teren hali zwierząt,

spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,

biegania po korytarzach i schodach.

1.Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

2.Zabrania się korzystania z hali oraz jej wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem:

wchodzenia, wspinania się na konstrukcję hali, siatki zabezpieczającej, itp.

używania sprzętu sportowego w sposób niedozwolony.

3.Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

4.Osoby korzystające z hali sportowej oraz z innych pomieszczeń rekreacyjno-sportowych obiektu zobowiązuje się do zapoznania z powyższym REGULAMINEM i przestrzegania go.

(KPP Ostróda)