Warmia i Mazury

Etyka zawodowa policjanta i zagrożenia korupcją w policji

Współczesny kontekst i wymiar etyki zawodowej policjanta oraz kultura uczciwości i zagrożenia korupcją w Policji to tematyka szkolenia, w którym uczestniczyli ostródzcy policjanci. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego dla policjantów jednostek i komórek organizacyjnych policji garnizonu warmińsko-mazurskiego.

W Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyło się szkolenie na temat współczesnego kontekstu i wymiaru etyki zawodowej policjanta oraz kultury uczciwości i zagrożenia korupcją Policji. W przedsięwzięciu przeprowadzonym przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. Ochrony Praw Człowieka podinsp. Dorotę Rak oraz nadkom. Radosława Rząp – eksperta Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, członka Zespołu Doradców ds. etyki zawodowej wzięli udział ostródzcy policjanci.

Pani Pełnomocnik podinsp. Dorota Rak wprowadziła funkcjonariuszy w tematykę zasad etyki zawodowej policjanta, ich aktualności promując etyczną aktywność policjantów w mediach. Policjantka zwróciła uwagę na zasadę równego traktowania z uwagi na płeć w Policji w aspekcie relacji wewnętrznych, a także podkreśliła wagę etycznych standardów przeprowadzania interwencji policyjnych, aktywizacji działań na rzecz profilaktyki zachowań mobbingowych, konfliktowych i dyskryminacyjnych. Uczestnikom szkolenia zwrócono uwagę na znaczenie kontaktu z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem wskazując na konsekwencje łamania zasad etyki zawodowej, a także na przeciwdziałanie zmowie milczenia.

Z kolei nadkom. Radosław Rząp zaprezentował policjantom tematykę kultury uczciwości i zagrożenia korupcją w Policji, ponadto w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie etycznego kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami. Zwrócił również uwagę na rolę i zadania doradcy ds. etyki.

Szkolenie prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej obejmowało wszystkie jednostki Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego w mijającym roku kalendarzowym.

(KPP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!