„Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs „Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Finlandia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Tematem Konkursu ECPA jest ”Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi”. Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro, ponadto Regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości oraz Prezentowania Projektów przewiduje przyznanie nagród po 5.000 Euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk EUPCN, która odbędzie się w grudniu 2019 r. w Finlandii.

Zgodnie z założeniami każdy kraj może zgłosić jeden projekt do konkursu ECPA. Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany w drodze eliminacji krajowych, przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSWiA. Wybrany kandydat zostanie poinformowany o konieczności przetłumaczenia projektu na język angielski.

W związku z powyższym, w imieniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nieprowadzące działalności gospodarczej, działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zgłaszają projekty za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego, na poniższych zasadach.

Projekty, opisane na formularzu zgłoszeniowym (w załączeniu) należy składać do dnia 29 sierpnia 2019 roku (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn. Urząd Wojewódzki dokona wyboru maksymalnie 3 najlepszych projektów z województwa.

formularz_zgloszeniowy.DOCX

Ponadto informuję, że dołączone do projektów materiały tj. ulotki, zdjęcia czy prezentacje nie będą podlegały ocenie. Dodatkowo zwracamy uwagę, aby projekty zgłoszone do konkursu były wcześniej poddane ewaluacji.

Poniżej link do informacji na stronie MSWiA, pod którym znajdą Państwo wszelkie informacje dot. konkursu.

https://www.gov.pl/web/mswia/krajowe-eliminacje-do-konkursu-europejskiej-nagrody-w-dziedzinie-zapobiegania-przestepczosci

(UW Olsztyn)