Finansowe wsparcie na aktywizację wiejskich obszarów

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył 250 tys. zł dla aktywnych gmin w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie będzie realizowane na terenie jednego sołectwa zakwalifikowanego do udziału w inicjatywie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod nazwą Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”

Zadania muszą mieć na celu zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć związanych z: poprawą warunków życia ludności wiejskiej; zachowaniem dziedzictwa kulturowego, w tym utrzymaniem i rozwijaniem krajobrazu wiejskiego oraz wzrostem atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Maksymalna wysokość dotacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Zarząd województwa zarekomenduje projekty sejmikowi województwa, który podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Przyjmowanie wniosków potrwa do 24 maja 2019 roku.

Załączniki:
Regulamin konkursu
Załącznik do regulaminu – wzór wniosku
Załącznik do regulaminu – wzór umowy
Załącznik do regulaminu – procedura zmiany umowy
Załącznik do regulaminu – wzór sprawozdania

(wwim)