Fundusz Dróg Samorządowych – nabór wniosków

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza nabór wniosków na 2019 rok w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w regionie. Wnioski o dofinansowanie można składać do 13 kwietnia w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podlegają zadania obejmujące:

Budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych oraz budowę, przebudowę lub remont dróg gminnych

Przebudowę dróg wewnętrznych, które po uzyskaniu właściwych parametrów technicznych będzie można zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Budowę, przebudowę lub remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi

Przebudowę lub remont mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej lub gminnej

Dofinansowaniem nie są objęte:

Koszty nabywania nieruchomości pod pasy drogowe

Zadania na drogach publicznych zarządzanych przez Prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą Wojewody lub sejmiku województwa.

W ramach Funduszu możliwe jest dofinansowanie inwestycji już zrealizowanych, z zastrzeżeniem, iż finansowanie obejmie wyłącznie roboty rozpoczęte w 2019 roku.

Nie ustala się limitu wniosków o dofinansowanie, jakie może złożyć jednostka samorządu terytorialnego w procedurze naboru, z zastrzeżeniem, ze wysokość udzielonego dofinansowania dla jst nie może przekroczyć kwoty 30 mln zł w danym naborze.

Wniosek o dofinansowanie zadania powiatowego albo gminnego składa ustawowy zarządca drogi powiatowej albo gminnej. 

Wniosek spełnia wymogi formalne, gdy:
a.  Wnioskodawca zastosował się do wzoru Wniosku o dofinansowanie zadania, zamieszczonego na stronie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do ogłoszenia

b.  Wnioskodawca zastosował się do zapisów i wytycznych zwartych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, stanowiącej załącznik do ogłoszenia

c.  Zawiera wszystkie wymagane dane i załączniki wymienione we Wniosku o dofinansowanie zadania
Na etapie składania wniosku nie jest wymagane dysponowanie ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/ZRID lub przyjętym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych. Dokumenty te będą musiały być jednak przedłożone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, z zastrzeżeniem, iż ich negatywna weryfikacja lub nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie, spowoduje odmowę zawarcia umowy o dofinansowaniu zadania powiatowego lub gminnego.

Ocena wniosków dokonywana jest przez Komisję do oceny wniosków o dofinansowanie zadań, której członków powołuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski. W wyniku dokonanej oceny, Komisja ustala Listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a następnie pisemnie informuje wnioskodawcę o umieszczeniu na liście. 

Zgodnie z treścią ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych Komisja nie ma obowiązku informowania o przyczynie braku rekomendacji do dofinasowania. Od rozstrzygnięć Komisji nie przysługuje odwołanie. 

Następnie Wojewoda przedstawia Listę zadań rekomendowanych do dofinansowania Ministrowi Infrastruktury, który dokonuje analizy prawidłowości jej sporządzenia. W dalszej kolejności Lista zostaje przedstawiona do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów, który może jednocześnie dokonać zmian na Liście oraz wskazać do dofinansowania dodatkowe zadania powiatowe lub zadania gminne.

(UW Olsztyn)