GINB: Zagrożenia występujące zimą należy usuwać

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego  do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi  w okresie zimowym.

Przypominam, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane.

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych  z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla budynku, jak  i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Przypominam również, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy − Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje  i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy − Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z powyższych przepisów.

Podstawą prawną określającą zakres obowiązków właścicieli nieruchomości są ustawa z 13 września 1999 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Do grona wyżej wspomnianych przepisów można również dołączyć przepisy zamieszczone w Kodeksie cywilnym, które pośrednio również nakładają na właścicieli obowiązek dbałości o ich posesje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek uprzątnięciu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. To na właściciela posesji przylegającej bezpośrednio do chodników przepisy nakładają obowiązek jego uporządkowania. Pamiętajmy, że śniegu nie wolno nam zgarniać na jezdnię, albowiem taki stan może przyczynić się do niebezpiecznych zdarzeń na drodze i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób.

Właściciele posesji mają obowiązek usuwać też niebezpiecznie zwisające z dachów nad chodnikami i miejscami, gdzie odbywa się ruch ludzi i samochodów, sople lodu.

Pamiętajmy, że na mocy art. 117 Kodeksu wykroczeń możemy zostać ukarani grzywną nawet do 1 500 zł lub karą nagany, jeżeli nie wywiązujemy się z obowiązku utrzymania porządku wokół naszej posesji.

Niestety, jeżeli zaniedbaliśmy obowiązki wynikające z powyższych przepisów, to oprócz otrzymania klasycznego mandatu – w razie poniesienia przez inną osobę szkody grozi nam roszczenie odszkodowawcze oraz roszczenie o zwrot kosztów leczenia, a także rentę w sytuacji utraty zdrowia lub kalectwa przez inną osobę.

Odśnieżanie śniegu z dachów winno być również stanowczym obowiązkiem dla właścicieli i zarządców budynków, w szczególności budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych.

Bezwzględnie należy mieć na uwadze fakt, iż ciężar śniegu zalegającego na dachu ulega zmianom.  Dachy winny spełniać odpowiednie normy obciążeniowe, które zgodnie z odpowiednimi obliczeniami branymi pod uwagę przy projektowaniu konstrukcji dachów budynków są dobierane do danego typu dachu, miejsca jego położenia w terenie, a także innych czynników. Nie może to jednak uśpić naszej czujności, albowiem zgodnie z Prawem budowlanym i ww. przepisami to do nas (właścicieli i zarządców) adresowane są obowiązki stanowiące o bezpieczeństwie ludzi przebywających w obiektach budowlanych, a także wokół nich.

Pamiętajmy, że narażanie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Okres zimowy jest czasem obfitującym w ekstremalne warunki pogodowe, od śnieżyc i ostrego mrozu począwszy, na intensywnych roztopach kończąc, dlatego nasza postawa jako właścicieli nieruchomości i zarządców posesji powinna charakteryzować się w tym aspekcie szeroko pojętą dbałością o zdrowie i życie nas samych, naszych bliskich i innych ludzi.

(p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Anita Oleksiak/ Kancelaria Kufieta)