AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Gmina Morąg: Ulgi podatkowe w związku z COVID-19

Organ podatkowy (Gmina Morąg) może udzielać ulg podatkowych wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych i wyjątkowych, po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania podatkowego.  Wszelkie dodatkowe informacje związane z udzieleniem ulgi podatkowej można uzyskać pokoju numer 28 Urzędu Miejskiego w Morągu (II piętro) lub telefonicznie 89 757 22 31, wew. 24.

W ramach pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce zgodnie z Komunikatem Komisji UE – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020r.).

Pomoc należy przyznać przed dniem 31 grudnia 2020 roku, zaś termin odroczenia nie może przypadać później niż na 31 grudnia 2022 roku. Ponadto, pomoc nie może zostać udzielona podatnikowi, który na dzień 31 grudnia 2019 roku posiadał zaległość podatkową.

Wniosek o udzielenie ulgi podatkowej.

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc.

Oświadczenie w sprawie rodzaju prowadzonej działalności oraz stanu zatrudnienia.

Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej lub znaczącym ograniczeniu prowadzenia działalności z uwagi na epidemię COVID-19.

Kopia deklaracji VAT-7 (jeżeli przedsiębiorca nie jest płatnikiem podatku VAT to oświadczenie o obrotach firmy) za miesiąc styczeń , luty i kolejne miesiące, gdzie występuje epidemia.

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych można złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Morągu (parter), przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP (numer skrytki /urzadmorag/Skrytka). Podanie składane za pośrednictwem platformy ePUAP powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Ponadto we wniosku musi zostać wskazany adres elektroniczny wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 139 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzane postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

W przypadku braku kompletnej dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę, zgodnie z art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnik zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z udzieleniem ulgi podatkowej można uzyskać pokoju numer 28 Urzędu Miejskiego w Morągu (II piętro) lub telefonicznie 89 757 22 31, wew. 24.

Załącznik formularz informacji (PDF, 75.7 KiB)

Załączniki Covid – 19 (DOCX, 18.9 KiB)

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!