AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Gmina na zlecenie wojewody zajmie się cmentarzem wojennym

Rada Miejska w Morągu zdecydowała o przyjęciu do realizacji w 2023 roku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Morąg.

Cmentarzem wojennym na terenie Gminy Morąg jest Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Dąbrowskiego w Morągu. Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie poinformował, że w budżecie Wojewody Warmińsko — Mazurskiego na 2023 r. została zarezerwowana kwota w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie w 2023 r. spraw związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Morąg.

Powierzenie Gminie Morąg prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko — Mazurskim a Burmistrzem Morąga.

Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że: „zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji”, a „wojewoda może w drodze porozumienia powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie. Wojewoda może powierzyć prowadzenie, w jego imieniu, niektórych spraw z zakresu swojej właściwości jednostkom samorządu terytorialnego. Powierzenie następuje na podstawie porozumienia wojewody odpowiednio z organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego. W porozumieniu określa się zasady sprawowania przez wojewodę kontroli nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych zadań.

opieka gminy nad cmentarzami porozumienie

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!