AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Gmina poszukuje rachmistrzów terenowych

Burmistrz Morąga jako Gminny Komisarz Spisowy ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. wykonujących czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy Morąg.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

 • być osobą pełnoletnią,
 • zamieszkiwać na terenie gminy Morąg,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza terenowego:

 • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego; szkolenie kończy się egzaminem testowym.
 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

 • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2)
 • Informacja dotycząca RODO (zał. 3)

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Morągu (ul. 11 listopada 9, 14-300 Morąg), po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu wizyty z Administratorem Gminnego Biura Spisowego — Danielem Kalinowskim (tel. 89 757 22 31 wew. 33) w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Gminne Biuro Spisowe:

(red./UM  Morąg)

error: Nie kopiuj!!!