Gmina skontroluje lokale sprzedające alkohol

Burmistrz Morąga wydał zarządzenie dotyczące prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Morąg oraz wzoru legitymacji członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu.

Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy Prawo przedsiębiorców, w związku z zarządzeniem Nr 177/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu Burmistrz Morąga zdecydował, że kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Morąg prowadzone będą przez podkomisję złożoną z upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu. Zespół kontrolujący liczyć ma co najmniej dwie osoby i przeprowadza kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcie kontroli.

Z kontroli zespół sporządza protokół kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

W celu dokonywania przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, Burmistrz Morąga ustalił wzór legitymacji służbowej członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu.

Legitymacja członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu jest ważna na okres pełnienia funkcji członka Komisji i podlega zwrotowi z dniem odwołania z funkcji członka Komisji.

Wykonanie zarządzenia burmistrz powierzył Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

załączniki

(red./UM Morąg)