AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Gmina w imieniu wojewody utrzymuje groby i cmentarze wojenne

Rada Miejska w Morągu  przyjęła do realizacji w 2021 roku zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Morąg.

Powierzenie Gminie Morąg prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko — Mazurskim a Burmistrzem Morąga, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Ustawa o  samorządzie gminnym mówi: „zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji”; „do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w ustawie grobach i cmentarzach wojennych; „wojewoda może w drodze porozumienia powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie. Wojewoda może powierzyć prowadzenie, w jego imieniu, niektórych spraw z zakresu swojej właściwości jednostkom samorządu terytorialnego. Powierzenie następuje na podstawie porozumienia wojewody odpowiednio z organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego. W porozumieniu określa się zasady sprawowania przez wojewodę kontroli nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych zadań.

– Cmentarzem wojennym na terenie Gminy Morąg jest Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Dąbrowskiego w Morągu. Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, poinformował, że w budżecie Wojewody Warmińsko — Mazurskiego na 2021 r. została zarezerwowana kwota w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Morąg. W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia stosownej uchwały w tej sprawie przez Radę Miejską – wyjaśnia Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!