AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu: dane kontaktowe – biuro, punkt konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy, skład osobowy, zadania.

BIURO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ul. Dworcowa 7, 14-300 Morąg

(I piętro, obok siedziby Straży Miejskiej)

Biuro czynne:
– poniedziałek – 9:00 – 15:00
– wtorek – 8:00 – 16:00
– środa – 8:00 – 16:00
– czwartek – 8:00 – 17:00
– piątek – 8:00 – 13:00
SŁUŻY POMOCĄ I RADĄ OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM

PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
ul. Dworcowa 7 14-300 Morąg, tel. 89 757 23 73

psycholog –  w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, od godz. 15:30 do 18:30,

radca prawny – w środy, od godz. 16:00 do 19:00,

wizyty u psychoterapeuty – zapisy (termin i godzina do wcześniejszego uzgodnienia)

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Katarzyna Zarachowicz– przewodnicząca

Iwona Florczak-Osękowska – z-ca przewodniczącego

Barbara Bejnarowicz – sekretarz

Alina Witkowska – członek

Jadwiga Kosieradzka – członek

Marzena Kowalczyk- członek

Bogdan Królikowski – członek

Agnieszka Małecka – członek

Ewa Szczurowska – członek

Danuta Wasilewska – członek

Do zadań Komisji należy w szczególności:

1.Inicjowanie działań w zakresie:

zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom

uzależnionym od alkoholu oraz członków ich rodzin,

udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocąw rodzinie,

prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13′ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2.Prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu:

przeprowadzanie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami mającymi problem alkoholowy oraz członkami ich rodzin,

kierowanie na badanie biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

3.Opiniowanie w formie postanowienia wniosków podmiotów ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
4.Opiniowanie projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
5.Inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, a także przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania napojów alkoholowych.

Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –   Iwona Florczak-Osękowska, tel: 89 757 23 73 lub 609110447.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Alina Witkowska – Dyrektor MOPS Morąg, tel: 89 757 43 58.

(red./ UM Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!