Gospodarka odpadowa – spotkanie informacyjne

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działania 5.1 „Gospodarka odpadowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń; jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), PGL Lasy Państwowe i jego jednostek organizacyjnych, jednostek sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 11 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 oraz potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).
Wydarzenie odbędzie się 16 stycznia 2019 roku (w godzinach 10-13) w Hotel Park w Olsztynie (al. Warszawska 119).

Więcej informacji
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
tel. 89 512 54 82/83/85/86
email: gpiosztyn@warmia.mazury.pl

(wwim)