GraduatiON – zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;

Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;

Wsparcie psychologa/coach’a kariery;

Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:

Autoprezentacja

Organizacja czasu pracy

Cele, reguły, konsekwencje

Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole

Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność

Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników

Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;

Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)

Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;

wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;

materiałów szkoleniowych;

wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;

zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;

dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:
telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu
więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

(PUP Ostróda)