Warmia i Mazury

Granty na Eurogranty: 5 mln zł dla firm

Od 1 kwietnia 2021 roku mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE.

Maksymalne wsparcie pojedynczego projektu to nawet 280 tys. zł, a budżet całego konkursu wynosi 5 mln zł. Środki pochodzą z funduszy europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dofinansowanie unijne, które można zdobyć w konkursie prowadzonym przez PARP to duże ułatwienie dla firm, które przygotowują się do udziału w takich europejskich programach jak Kreatywna Europa, LIFE czy Horyzont Europa i Single Market Programme planowanych na lata 2021-2027. Działanie jest przeznaczone dla MŚP, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski.

W tej edycji o dofinansowanie mogą ubiegać się także przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie, który jeszcze nie wystartował, jeśli Komisja Europejska opublikowała warunki udziału w naborze. Na pomoc mogą liczyć ponadto przedsiębiorcy, którzy już złożyli projekty do weryfikacji Komisji Europejskiej – o ile wniosek do PARP złożą nie później niż 30 dni po terminie złożenia wniosku do KE.

Dofinansowanie pokrywa 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Koszty rozliczane są w formie ryczałtu. Górna granica dofinansowania różni się w zależności od tego, czy przedsięwzięcie wymaga opracowania studium wykonalności oraz tego, czy przedsiębiorca ubiega się o wsparcie samodzielnie, czy w ramach konsorcjum.

Przedsiębiorca ubiegający się samodzielnie o dotację do projektu, który wymaga studium wykonalności otrzyma 280 060 zł (w konsorcjum będzie to ok. 240 tys. zł). Jeśli wykonanie studium wykonalności nie będzie konieczne, wówczas ten sam przedsiębiorca otrzyma 64 tys. zł (ok. 23 tys. zł, kiedy działa w ramach konsorcjum).

Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na sfinansowanie:
•    usług doradczych, dzięki którym zostaną przygotowane projekty planowane do realizacji w ramach jednego z Programów UE;
•    opracowania studium wykonalności – pod warunkiem, że jest ono wymagane w konkursie Komisji Europejskiej;
•    organizacji spotkań (w tym kosztów poszukiwania partnerów projektu oraz kosztów podróży służbowych);
•    przygotowania wniosku/ aplikacji o dotację, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz działania związane z ich ewentualną korektą – w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu, a także koszty związane z prezentacją wniosku/ aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu;
•    tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

W konkursie „Granty na Eurogranty” na przedsiębiorców czeka łącznie 5 mln zł, z czego 1 mln zł przeznaczono dla MŚP z województwa mazowieckiego. Nabór został podzielony na pięć rund. Ostatnia z nich zakończy się 27 stycznia 2022 r.

Konkurs „Granty na Eurogranty” jest organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 2.3.6 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło informacji: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/69520:granty-na-eurogranty-5-mln-zl-dla-firm-starajacych-sie-o-granty-ue

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!