Idealne warunki do leczenia chorób układu oddechowego

W olsztyńskim szpitalu pulmonologicznym uroczyście otwarto Warmińsko-Mazurski Ośrodek Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego. W wydarzeniu uczestniczył marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. 

Utworzenie Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Chorób Rzadkich Układu Oddechowego umożliwi zaspokajanie potrzeb osób chorych, u których wystąpiło podejrzenie lub rozpoznanie przewlekłej lub rzadkiej choroby układu oddechowego, w tym rzadko diagnozowanego i występującego nowotworu płuc spośród wszystkich diagnozowanych nowotworów. Istotnie wpłynie na wczesną wykrywalność cywilizacyjnych chorób układu oddechowego.

Powołanie wypełni lukę w systemie opieki zdrowotnej i pozwoli na leczenie wszystkich stadiów zaawansowania przewlekłych i rzadkich chorób układu oddechowego z pełnym zapleczem diagnostycznym.

Efektem tych działań będzie spadek śmiertelności chorych, wydłużenie wieku przeżywalności z chorobą, przedłużenie aktywności zawodowej chorych, a tym samym spadek absencji pracowniczych i ilości wypłacanych rent inwalidzkich. Rozpoznanie choroby rzadkiej układu oddechowego jest istotne, ponieważ w niektórych z nich istnieją możliwości leczenia (m.in. programy lekowe NFZ) lub prowadzone są badania nad skutecznością nowych leków i do takich badań chorzy niejednokrotnie mogą być włączeni.

Zagwarantuje to w pełni kompleksową i skoordynowaną opiekę zdrowotną w zakresie działalności zachowawczej. Umożliwi także rozwój pulmonologii na Warmii i Mazurach poprzez zwiększenie liczby lekarzy specjalistów w zakresie chorób rzadkich układu oddechowego oraz lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie.

Realizacja projektu przełoży się także na korzyści społeczno-gospodarcze, w tym m.in. związane z absencją w pracy, wcześniejszym zakończeniem pracy i przechodzeniem na świadczenia społeczne czy kosztami błędnego diagnozowania i długotrwałego leczenia. Projekt zwiększy również potencjał regionu w zakresie specjalistycznej opieki medycznej i dostępności usług publicznych, związanych z opieką zdrowotną.

Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 5,1 mln zł, z czego 4,2 mln to dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Z kolei blisko 850 tys. zł pochodzi z pochodzi ze środków budżetu województwa warmińsko-mazurskiego oraz środków własnych szpitala (800 tys. zł).

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

(wwim)