II Otwarty Konkurs Ofert 2019

Burmistrz Morąga ogłosił II Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

– W związku z Uchwałą Nr XLVII/735/18 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, ogłaszam II Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg w 2019 roku w zakresie: PRIORYTET 1. – Turystyka. PRIORYTET 2 . – Bezpieczeństwo obywateli — ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów PRIORYTET. 4. – Ochrona zdrowia. PRIORYTET 6. – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – napisał w swoim zarządzeniu Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

(red.)