AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

II Otwarty Konkursu Ofert 2020 dla organizacji

Burmistrz Morąga ogłosił II Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.

Zakres konkursu to:

PRIORYTET I. – Turystyka

PRIORYTET 2 . – Bezpieczeństwo obywateli — ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów PRIORYTET 6. – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

RODZAJ ZADAŃ, wysokość środków oraz termin i warunki ich realizacji

 1. Szczegółowy zakres zadań Gminy Morąg, w zakresie, których współpracuje ona z organizacjami pozarządowymi został wskazany w Uchwale Nr X11/194/19 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 2. II Otwarty Konkurs Ofert obejmuje realizację następujących zadań publicznych Gminy Morąg:

PRIORYTET 1.  – Turystyka Działanie 1.1. Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów

Cele szczegółowe: Organizowanie aktywnych form poznawania walorów turystycznych Gminy Morąg, w szczególności poprzez organizację rajdów i gier terenowych po Gminie Morąg.

 • Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w 2020 roku — 7.000 zł
 • Forma zlecenia zadania: powierzenie.
 • Termin realizacji zadania: 1.04.2020 r. — 30.09.2020 r. Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich: – koszty zadania w 2018 roku —6.000 zł, w tym dotacja 6.000 zł – koszty zadania w 2019 roku —5.000 zł, w tym dotacja 5.000 zł

Działanie 1.2. Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg

Cele szczegółowe: Opracowanie i wydanie drukiem cyklu wydawnictw promujących i popularyzujących walory turystyczne, przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne Gminy Morąg.

 • Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w 2020 roku — 8.000 zł
 • Forma zlecenia zadania: powierzenie.
 • Termin realizacji zadania: 1.03.2020 r. — 30.11.2020 r. Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich: – koszty zadania w 2018 roku — 6.210 zł, w tym dotacja, 6.000 zł. – koszty zadania w 2019 roku — 10.450z1, w tym dotacja 10.000 zł

Działanie 1.3. Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie

Cele szczegółowe:

 1. szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży oraz organizacja mini-regat
 2. organizacja Regat Żeglarskich „O Błękitną Wstęgę Jeziora Narie”
 • Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w 2020 roku — 13.000 zł
 • Forma zlecenia zadania: wsparcie, wkład finansowy własny — min. 25% wysokości dotacji.
 • Termin realizacji zadania: 15.05.2020 r. — 31.08.2020 r. Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich: – koszty zadania w 2018 roku — 17.500 zł, w tym dotacja 13.000 zł, – koszty zadania w 2019 roku — 18.750 zł, w tym dotacja 15.000 zł,

PRIORYTET 2 . – Bezpieczeństwo obywateli — ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów Działanie 2.1. Poprawa bezpieczeństwa na j. Narie

Cele szczegółowe: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na wodzie oraz nad wodą jeziora Narie, w tym na plażach niestrzeżonych nad tym jeziorem poprzez organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia; wzrost świadomości i umiejętności mieszkańców w zakresie ratownictwa wodnego; organizacja szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego i doposażenie w sprzęt ratowniczy oraz remonty i konserwacje sprzętu, działalność profilaktyczna

 • Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w 2020 roku — 4.000 zł
 • Forma zlecenia zadania: powierzenie.
 • Termin realizacji zadania: 1.04.2020 r. — 31.10.2020 r. Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich: – koszty zadania w 2018 roku —6.000 zł, w tym dotacja 4.000 zł, – koszty zadania w 2019 roku —6.000 zł, w tym dotacja 4.000 zł,

PRIORYTET 6.- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Działanie 6.1. Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

Cele szczegółowe:

 1. Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację wydarzeń muzycznych o charakterze konkursowym, jak również w formie koncertów.
 2. Prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych, wykonawców, w tym prezentacja dorobku muzycznego lokalnych grup muzycznych i placówek oświatowych Gminy.
 3. Edukacja muzyczna mieszkańców.
 • Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2020 roku — 21.000 zł
 • Forma zlecenia zadania: wsparcie, wkład własny finansowy — min. 10% wysokości dotacji
 • Termin realizacji zadania: 1.04.2020 r. — 30.11.2020 r. Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich: – koszty zadania w 2018 roku —21.610 zł, w tym dotacja 17.000 zł, – koszty zadania w 2019 roku —25.000 zł, w tym dotacja 21.000 zł,

Działanie 6.3. Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morąskiego

Cele szczegółowe: Organizacja imprezy plenerowej w Morągu o charakterze wystawienniczym i promocyjnym, w tym min. w formie: stoisk; warsztatów rzemiosła tradycyjnego; animacji plenerowych, z naciskiem na promocję wyrobów użytkowych, artystycznych, naturalnych, rękodzielniczych, artykułów spożywczych, kolekcjonerskich i antyków. Z udziałem podmiotów branży turystycznej.

 • Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2020 roku —11.000 zł
 • Forma zlecenia zadania: powierzenie
 • Termin realizacji zadania: 15.04.2020 r. — 31.08.2020 r. Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich: – koszty zadania w 2018 roku —9.000 zł, w tym dotacja 9.000 zł, – koszty zadania w 2019 roku —11.000 zł, w tym dotacja 11.000 zł.

warunki składania ofert, otwarcie ofert, terminy, etc.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!