AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

III Konkurs Ofert na dofinansowanie zadania w zakresie m.in.: profilaktyki

Burmistrz Morąga ogłosił III Konkurs Ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego Gminy Morąg w  zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Zadanie będące przedmiotem Konkursu Ofert:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo — wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Cele szczegółowe zadania:
1) Realizowanie, finansowanie, dofinansowywanie realizacji programów z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym:
a) programów informacyjno-edukacyjnych
b) programów środowiskowych
c) programów rówieśniczych
d) programów socjoterapeutycznych oraz innych programów zawierających elementy terapii
e) programów adresowanych do tzw. „grup ryzyka”, m. in.: realizacja programów interwencyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin z problemem alkoholowym
f) programów alternatywnych z uwzględnieniem zajęć profilaktyczno – sportowych
g) programów nowoczesnej profilaktyki zintegrowanej z zastosowaniem skutecznych strategii profilaktycznych oraz rozwiązań nowatorskich
h) programów edukacyjnych dla rodziców i wychowawców
2) Prowadzenie edukacji publicznej, także we współpracy z mediami publicznymi. Organizowanie i udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach, akcjach profilaktycznych.
3) Promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia, zdrowia psychicznego, poprzez organizowanie, finansowanie, dofinansowywanie różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń społeczno-kulturalnych adresowanych do mieszkańców Gminy Morąg.
Zadanie może być realizowane, jeżeli będzie zawierać co najmniej trzy cele szczegółowe spośród wymienionych powyżej punktów lub podpunktów.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 03.09.2021 r. do godz. 15:00

Więcej szczegółów:

 (red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!