HALO MORĄGWarmia i Mazury

III nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie w okresie od dnia 10 listopada 2020 r. do dnia 26 listopada 2020 r. do godz. 15.00 prowadzi III nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wysokość środków pozostających w dyspozycji urzędu około 39 000,00 zł.
Kompletne wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Urząd zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru w przypadku wyczerpania posiadanych wolnych środków z KFS.
Zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409) otrzymane środki z KFS mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracodawcy i pracowników.
Składane wnioski będą oceniane w trybie ciągłym pod kątem formalnym i merytorycznym.
Ocena formalna wniosku polega na sprawdzeniu czy wniosek jest:

złożony na aktualnym druku;

złożony w terminie ogłoszonego naboru;

złożony przez podmiot będący pracodawcą;

złożony przez pracodawcę mającego siedzibę lub prowadzącego działalność na terenie powiatu ostródzkiego;

podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji pracodawcy;

złożony wraz z wymaganymi załącznikami;

w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

spełnia wymagania dla pracodawców ubiegających się o środki KFS opisane w niniejszych zasadach;

złożony na jeden z poniższych priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania KFS w 2020 r, tj.:

wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie zawodach deficytowych;

wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;

wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;

wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Wnioski, które pozytywnie przejdą weryfikację formalną zostaną ocenione pod kątem merytorycznym.
Przy rozpatrywaniu składanych wniosków pod kątem merytorycznym Urząd Pracy będzie brał pod uwagę poniższe kryteria:

zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego rynku pracy;

posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym ze środków KFS;

oraz kryteria dodatkowe:

plany, co do działania firmy w przyszłości (rozwój, zmiana lub rozszerzenie profilu działalności itp.);

inwestycja w kapitał ludzki/kadry – preferowani będą pracodawcy, którzy wskażą do kształcenia ustawicznego pracowników;

preferowane wnioski pracodawców posiadających status mikroprzedsiębiorcy, tj. pracodawcy zatrudniający do 10 pracowników;

preferencje będą mieli pracodawcy, którzy wykażą, że osoby wykazane do kształcenia wykonują pracę na terenie Powiatu Ostródzkiego;

preferowane wnioski pracodawców niekorzystających ze środków KFS w latach 2017-2020.

Uwaga:
Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie: http://ostroda.praca.gov.pl
Informuję, że w pierwszej kolejności do rozpatrzenia kwalifikują się wnioski, które spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów ministra właściwego do spraw pracy. PUP może rozpatrzyć pozytywnie wniosek pracodawcy, który nie wpisuje się w żaden z priorytetów ministra jedynie wtedy, kiedy pozostaną w jego dyspozycji środki po rozpatrzeniu wniosków spełniających priorytety .

Barometr zawodów 2020 – powiat ostródzki.pdf (pdf, 138 KB)

Załącznik nr 1 do wniosku KFS.doc (doc, 129 KB)

Załącznik nr 2 do wniosku KFS.rtf (rtf, 810 KB)

Załącznik nr 3 do wniosku KFS.doc (doc, 124 KB)

załącznik nr 4 do wniosku KFS.doc (doc, 128 KB)

Zasady przyznawania KFS 2020.docx (docx, 127 KB)

Wniosek o przyznanie środków na kształcenie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.doc (doc, 228 KB)

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!