HALO MORĄG

Informacja CKE o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w terminie głównym

W związku z przeprowadzaniem egzaminu maturalnego Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła szczegółową informację dotyczącą harmonogramu części pisemnej tegorocznego egzaminu. Sesja główna potrwa od 8 do 29 czerwca.

Początek matur – 8 czerwca

Zgodnie z ogłoszonym terminarzem część pisemna rozpocznie się 8 czerwca, natomiast część ustna będzie trwała od 15 do 29 czerwca (oprócz 21 i 28 czerwca), z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku (zaktualizowanym 20 maja 2020 r.).

Dwie formuły egzaminu

W czerwcu 2020 r., podobnie jak w roku ubiegłym, egzamin maturalny w terminie głównym będzie przeprowadzany w dwóch formułach.

Do egzaminu w „nowej” formule przystąpią:

tegoroczni (2020) absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum (ok. 272 000 osób, które przystąpią do ok. 1 337 300 egzaminów w części pisemnej)

absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat ubiegłych (do roku 2019 włącznie) oraz absolwenci technikum z lat 2016–2019, którzy zdecydowali się:

przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 37 950 egzaminów w części pisemnej) lub

przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 12 700 egzaminów w części pisemnej), lub

przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 39 300 egzaminów w części pisemnej)

absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, sprzed 2005 r. (ok. 390 egzaminów w części pisemnej).

Do egzaminu w „starej” formule przystąpią absolwenci technikum z lat 2006–2015, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (ok. 460 osób – ok. 1 550 egzaminów w części pisemnej) lub zdecydowali się:

przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 2 380 egzaminów w części pisemnej) lub

przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 290 egzaminów w części pisemnej), lub

przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 270 egzaminów w części pisemnej).

W 2020 r. przeprowadzonych zostanie również 260 egzaminów w części ustnej, w tym: 21 egzaminów z języka polskiego, 226 egzaminów z języka angielskiego, 10 egzaminów z języka niemieckiego, 2 – z języka rosyjskiego i 1 – z języka włoskiego.

Zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności określonych odpowiednio:

w przypadku egzaminu w „nowej” formule – w wymaganiach podstawy programowej kształcenia ogólnego

w przypadku egzaminu w „starej” formule – w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Ze względu na zmianę terminu egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2020 r., na stronie tytułowej arkusza podany będzie termin egzaminu maturalnego, w jakim pierwotnie miał się on odbyć (w maju 2020 r.; druk arkuszy egzaminacyjnych zakończył się w marcu 2020 r.).

Przewodniczący Zespołów Egzaminacyjnych oraz członkowie zespołów nadzorujących zostali poproszeni przez dyrektora CKE o szczególną staranność podczas przekazywania arkuszy zdających, tak aby każdy z nich otrzymał właściwy arkusz w odpowiedniej formule. Wszystkie arkusze egzaminacyjne służące do przeprowadzenia egzaminu w „nowej” formule są wyraźnie oznaczone na stronie tytułowej (poprzez czerwony pionowy pasek wzdłuż prawej krawędzi arkusza, na którym widnieje napis „NOWA FORMUŁA”).

Terminy wydrukowane na stronie tytułowej arkuszy egzaminacyjnych oraz terminy, w których egzamin z każdego przedmiotu zostanie faktycznie przeprowadzony.

Przedmiot / Poziom Termin wydrukowany na stronie tytułowej arkusza Termin egzaminu

w czerwcu 2020 r.

język polski – PP 4 maja 2020 r. 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język polski – PR 4 maja 2020 r. 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
matematyka – PP 5 maja 2020 r. 9 czerwca 2020 r. (wtorek)
język łaciński i kultura antyczna – PP, PR 5 maja 2020 r. 9 czerwca 2020 r. (wtorek)
język angielski – PP 6 maja 2020 r. 10 czerwca 2020 r. (środa)
język angielski – PR 6 maja 2020 r. 10 czerwca 2020 r. (środa)
język angielski – DJ 6 maja 2020 r. 10 czerwca 2020 r. (środa)
matematyka – PR 7 maja 2020 r. 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
filozofia – PP, PR 7 maja 2020 r. 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
biologia – PP, PR 8 maja 2020 r. 16 czerwca 2020 r. (wtorek)
wiedza o społeczeństwie – PP, PR 8 maja 2020 r. 16 czerwca 2020 r. (wtorek)
chemia – PP, PR 11 maja 2020 r. 17 czerwca 2020 r. (środa)
informatyka – PP, PR 11 maja 2020 r. 17 czerwca 2020 r. (środa)
język niemiecki – PP 12 maja 2020 r. 18 czerwca 2020 r. (czwartek)
język niemiecki – PR 12 maja 2020 r. 18 czerwca 2020 r. (czwartek)
język niemiecki – DJ 12 maja 2020 r. 18 czerwca 2020 r. (czwartek)
geografia – PP, PR 13 maja 2020 r. 19 czerwca 2020 r. (piątek)
historia sztuki – PP, PR 13 maja 2020 r. 19 czerwca 2020 r. (piątek)
język rosyjski – PP 14 maja 2020 r. 26 czerwca 2020 r. (piątek)
język rosyjski – PR 14 maja 2020 r. 26 czerwca 2020 r. (piątek)
język rosyjski – DJ 14 maja 2020 r. 26 czerwca 2020 r. (piątek)
język francuski – PP 15 maja 2020 r. 23 czerwca 2020 r. (wtorek)
język francuski – PR 15 maja 2020 r. 23 czerwca 2020 r. (wtorek)
język francuski – DJ 15 maja 2020 r. 23 czerwca 2020 r. (wtorek)
fizyka – PR

fizyka i astronomia – PP, PR

18 maja 2020 r. 24 czerwca 2020 r. (środa)
historia – PP, PR 18 maja 2020 r. 24 czerwca 2020 r. (środa)
język hiszpański – PP 19 maja 2020 r. 25 czerwca 2020 r. (czwartek)
język hiszpański – PR 19 maja 2020 r. 25 czerwca 2020 r. (czwartek)
język hiszpański – DJ 19 maja 2020 r. 25 czerwca 2020 r. (czwartek)
język włoski – PP 20 maja 2020 r. 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język włoski – PR 20 maja 2020 r. 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język włoski – DJ 20 maja 2020 r. 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język łemkowski – PP, PR 20 maja 2020 r. 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
historia muzyki – PP, PR 21 maja 2020 r. 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język kaszubski – PP, PR 21 maja 2020 r. 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język litewski – PP 21 maja 2020 r. 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język litewski – PR 21 maja 2020 r. 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język białoruski – PP 21 maja 2020 r. 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język białoruski – PR 21 maja 2020 r. 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język ukraiński – PP 21 maja 2020 r. 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język ukraiński – PR 21 maja 2020 r. 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
matematyka w języku obcym 21 maja 2020 r. 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
biologia w języku obcym 21 maja 2020 r. 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
chemia w języku obcym 21 maja 2020 r. 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
fizyka w języku obcym 21 maja 2020 r. 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
geografia w języku obcym 21 maja 2020 r. 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
historia w języku obcym 21 maja 2020 r. 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

272 tys. osób przystępujących do egzaminu maturalnego  

Około 272 000 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2019/2020, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej:

język polski – na poziomie podstawowym

matematyka – na poziomie podstawowym

język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym

język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

W 2020 r. część ustna egzaminu maturalnego nie będzie przeprowadzana (z wyjątkiem osób, o których mowa powyżej).

Osoby przystępujące do egzaminu w „nowej” formule, zgodnie z zasadami jego przeprowadzania, muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe.

Poniżej przedstawiony został odsetek zdających względem liczby egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których przystąpienie zdający ci zadeklarowali.

Liczba egzaminów z przedmiotów dodatkowych Egzamin w „nowej” formule (wyłącznie absolwenci z 2020 r.)
1 (obowiązkowy) 39,7%
2 31,5%
3 23,5%
4 4,7%
5 0,5%
6 0,1%

Poziom rozszerzony – najchętniej wybierane przedmioty

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2020 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:

język angielski – 162 928 osób (59,9% zdających – absolwentów 2020 r.)

geografia – 72 461 osób (26,6% zdających – absolwentów 2020 r.)

matematyka – 65 936 osób (24,2% zdających – absolwentów 2020 r.)

język polski – 60 555 osób (22,3% zdających – absolwentów 2020 r.)

biologia – 46 805 osób (17,2% zdających – absolwentów 2020 r.)

chemia – 25 594 osoby (9,4% zdających – absolwentów 2020 r.)

fizyka – 21 672 osoby (8,0% zdających – absolwentów 2020 r.)

historia – 20 430 osób (7,5% zdających – absolwentów 2020 r.)

wiedza o społeczeństwie – 16 641 osób (6,1% zdających – absolwentów 2020 r.)

informatyka – 9 151 osób (3,4% zdających – absolwentów 2020 r.)

język niemiecki – 6 376 osób (2,2% zdających – absolwentów 2020 r.).

Ogłoszenie wyników 11 sierpnia br.

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 r. (w terminie głównym) Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 388 różnego rodzaju arkuszy oraz 78 różnego rodzaju płyt (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki i historii muzyki), w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 11 sierpnia br. Tego samego dnia (11 sierpnia) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00.

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:

w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:00

w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz. 19:00.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym w obu formułach oraz materiały egzaminacyjne są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Bezpłatnie można z niej pobrać lub na niej obejrzeć:

informatory o egzaminach z poszczególnych przedmiotów w „nowej” i „starej” formule

karty wzorów na egzamin z matematyki, chemii i fizyki w „starej” formule

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki oraz wybrane wzory matematyczne na egzamin z matematyki w „nowej” formule

arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych egzaminu w „nowej” i „starej” formule

przykładowe arkusze egzaminacyjne w „nowej” formule

arkusze próbnych egzaminów maturalnych w „nowej” formule

zbiory dodatkowych zadań egzaminacyjnych z wszystkich przedmiotów (w „nowej” formule)

filmy o egzaminie maturalnym z biologii, chemii i języka polskiego (w „nowej” formule), w tym filmy dla osób niesłyszących (egzamin w „nowej” formule), oraz scenariusze lekcji i prezentacje multimedialne

zbiory dodatkowych zadań z matematyki (dla egzaminu w obu formułach).

(Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Informacji i Promocji)

error: Nie kopiuj!!!