AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Informacja Straży Miejskiej na temat bezpieczeństwa w gminie

Obszarem działania Straży Miejskiej w Morągu jest Gmina Morąg, której powierzchnia wynosi 31 tysięcy hektarów i zamieszkiwana jest przez około 24 tysiące ludzi w sześćdziesięciu miejscowościach. Zadania wynikające z ustawy o strażach gminnych realizuje pięciu strażników. Głównym zadaniem straży miejskiej jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. W wyniku swojej działalności Straż Miejska w okresie od stycznia do września 2020r ujawniła ogółem: 389 wykroczenia (382 wykroczeń w analogicznym okresie 2019 r).

Z czego: udzielono 313 pouczeń (308 w analogicznym okresie 2019r ), nałożono 73 mandaty karne na łączną kwotę 8800 zł. (67 w analogicznym okresie 2019 r ), skierowano 3 wnioski o ukaranie do Sądu (6 w analogicznym okresie 2019r).

W omawianym okresie najwięcej ujawniono wykroczeń dotyczących :

– naruszenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach — 115 wykroczeń;

– bezpieczeństwo w komunikacji — 69 wykroczeń;

– porządkowi i spokojowi publicznemu – 68 wykroczeń

– naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi —44 wykroczenia ;

– wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia — 30 wykroczeń.

Oceniając stan ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych w zakresie działania Straży Miejskiej należy stwierdzić, że odnotowano nieznaczny wzrost popełnionych wykroczeń w porównaniu do roku ubiegłego o około 1,8 %. W dalszym ciągu występują zjawiska i problemy lat ubiegłych takich jak: niedopełnianie obowiązków przez właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nagminnego spalania tzw. odpadów zielonych, zaśmiecania miejsc publicznych, brak nadzoru nad zwierzętarni domowymi wyprowadzanymi w miejsca publiczne, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem jego spożywania, parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych, zakłócanie spokoju.

Kolejnym problemem, który pojawił się wraz z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju jest przestrzeganie przez obywateli zakazów i nakazów wynikających z przepisu prawa związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. O ile na początku pandemii obywatele przestrzegali wprowadzonych zakazów i nakazów, tak z chwilą „rozIuźnienia” restrykcji, a zwłaszcza w okresie wakacyjnym przestali stosować się do zaleceń. Należy w tym miejscu dodać, że egzekwowanie od obywateli przestrzegania przepisów jest utrudnione z powodu wątpliwej podstawy prawnej do możliwości nakładania mandatów karnych na osoby łamiące nakazy – napisał w informacji do Rady Miejskiej w Morągu Dariusz Załęski, komendant Straży Miejskiej w Morągu.

stan bezpieczeństwa straż miejska

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!