AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Infrastruktura pomocy społecznej w województwie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawia zaktualizowane dane dotyczące infrastruktury pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego według stanu na 31 grudnia 2019 roku.

Aktualizacja została przeprowadzona na podstawie informacji przesłanych z ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego oraz rejestrów prowadzonych przez wojewodę warmińsko-mazurskiego.

DO POBRANIA:
Domy pomocy społecznej

Rodzinne domy pomocy

Placówki zapewniające całodobową opiekę z art 67

Ośrodki adopcyjne

Ośrodki interwencji kryzysowej

Poradnictwo specjalistyczne

Mieszkania chronione

Ponadgminne środowiskowe domy samopomocy

Gminne środowiskowe domy samopomocy

Dzienne domy pomocy

Domy dla matek

Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ogniska wychowawcze

Ośrodki wsparcia dziennego

Świetlice środowiskowe

Świetlice terapeutyczno-socjologiczne

Praca podwórkowa

Specjalistyczne ośrodki dla ofiar przemocy

Dane teladresowe OPS

Dane teleadresowe PCPR

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!