Warmia i Mazury

Inicjatywy młodzieżowe mogą liczyć na wsparcie samorządu

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza drugą edycję otwartego konkursu na realizację programu wspierania inicjatyw młodzieżowych przez organizacje pozarządowe.

W inicjatywie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z zadaniami, o których realizację składają oferty.

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.

Celem programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim jest tworzenie i wzmacnianie warunków do rozwoju potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży. Integralnym elementem programu jest rozwijająca się współpraca międzypokoleniowa oraz budowanie lokalnych koalicji/partnerstw tworzących przestrzeń wsparcia dla działalności i kreatywności grup młodzieży.

Działania odbywać się muszą z inicjatywy i przy stałym udziale młodzieży, która będzie miała realny wpływ na tworzenie oferty oraz będzie brać udział w każdym etapie podejmowanych decyzji i aktywności.

Całkowita kwota przeznaczona na dotacje to 70 tys. zł z podziałem na poszczególne rodzaje zadań:

1)    Lokalny system wpierania inicjatyw młodzieżowych (maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 10 000 zł)
2)    Działamy w naszej społeczności lokalnej (maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 4 000 zł)
3)    Działania lokalne uwzględniające problemy i potrzeby młodzieży wynikające z sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 6 000 zł)

Jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert: witkac.pl w terminie do 31 lipca 2020 r. do godz. 15.30.

Więcej informacji:
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
ul. Głowackiego 17 (wejście od strony Teatru Lalek)
10-447 Olsztyn
tel. (89) 512 58 80, 512 58 75
fax. (89) 512 58 76
e-mail: op@warmia.mazury.pl

DO POBRANIA:
Uchwała Nr29/397/20/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 29 czerwca 2020 r.
Załącznik nr 2 – oświadczenie
Załącznik nr 3 – informacja

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!