AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Instytucje pomocowe na terenie gminy

„INSTYTUCJE POMOCOWE NA TERENIE GMINY MORĄG” to folder finansowany z budżetu Gminy Morąg z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

BIURO PEŁNOMOCNIKA BURMISTRZA ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Pełnomocnik: Iwona Florczak – Osękowska ul. Dworcowa 7 14-300 Morąg tel. 89 757 23 73, gkrpa-morag@morag.pl www.profilaktyka.morag.pl

W ramach Biura Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii działają: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy • Prawnik • Psychoterapeuta • Psycholog • Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia Punkt Interwencji Kryzysowej Telefon Zaufania – wsparcie psychologiczne Świetlica socjoterapeutyczna „Trampolina” Grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Streetworking Morąg Spotkania grupy AA

Realizowane zadania finansowane są z budżetu Gminy Morąg z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W MORĄGU

TwojeZdrowie.eu

Prezes Zarządu: mgr Norbert Kuich Wiceprezes Zarządu: dr n. med. Jacek Perliński ul. Warmińska 23, 14-300 Morąg tel. 89 757 22 41 wew. 7 poniedziałki i czwartki 15:00 — 18:00 wtorki 13:00 — 18:00 środy 12:00 — 18:00

Poradnia realizuje program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i hazardu i dla osób współuzależnionych Przyjmowanie do terapii obejmuje diagnozę, konsultację lekarską psychiatryczną i zawarcie kontraktu na leczenie. Terapia to udział w sesjach terapii grupowej i sesjach terapii indywidualnej. Pacjenci uczestniczą w spotkaniach grupowych dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Proponujemy również grupę redukcji szkód picia oraz psychoedukacji dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dyrektor: Jadwiga Kosieradzka ul. Dworcowa 9 14-300 Morąg tel. 89 757 40 52, 89 757 43 58 sekretariatgops-morag.pl www.morag.naszops.pl Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, przemocy (Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Morąg), świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+), funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz Karty Dużej Rodziny. Ośrodek zatrudnia między innymi: specjalistów pracy socjalnej, pracowników socjalnych, specjalistę pracy socjalnej z rodziną z problemem przemocy, asystentów rodziny, pielęgniarkę świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, radcę prawnego.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MORĄGU

Dyrektor: Halina Pasternacka ul. Leśna 6, 14-300 Morąg tel. 89 757 20 11, tel. 502 740 813 e-mail: pppmorag@poczta.fm, www.pppmorag.com.pl Sekretariat czynny w godz. 7:30-15:00

Placówka oferuje pomoc dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Zatrudnieni specjaliści zajmują się min. diagnozą i terapią psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, wczesnym wspomaganiem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, terapią rodziny, terapią integracji sensorycznej, profilaktyką i promocją zdrowia, uzależnieniami społecznymi i zagrożeniami w sieci.

COFFEE HOUSE MORĄG

Lider: Andrzej Kida ul. Przemysłowa 7 B 14-300 Morąg tel. 602 823 600 e-mail: dzido7@wp.pl grupa wsparcia: środa 18:00-20:00 punkt konsultacyjny: środa 17:00-20:00

Celem służby Coffee House jest dotarcie do osób uzależnionych, starszych, niepełnosprawnych, samotnych matek, bezdomnych i ułatwienie im powrotu do normalnego życia w społeczeństwie. Udzielanie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych pomocy. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz ludziom dotkniętym wykluczeniem społecznym Rozpowszechnianie w społeczeństwie zasad etyki chrześcijańskiej i kształtowanie postaw tolerancji religijnej wobec wszystkich wyznań i przekonań. Wszelka inna działalność charytatywna i pomoc społeczna.

GRUPA AA „ŹRÓDŁO CZYSTEJ WODY” Spotkania odbywają się w niedziele od godziny 18:00 w Biurze Pełnomocnika Burmistrza ul. Dworcowa 7, 14-300 Morąg.

GRUPA AA przy Parafii bł. Michała Kozala ul. Żeromskiego 4, 14-300 Morąg Spotkania: wtorki i piątki od godz. 18:00

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA PRZY PARAFII GRECKOKATOLICKIEJ

Proboszcz: ks. Roman Storoniak ul. Dąbrowskiego 30, 14-300 Morąg tel. 605 744 245 wtorki i środy od 15:00 do 18:00

Celem zajęć świetlicowych jest: praca z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami pod kątem profilaktyki i rozwiązywania problemów rodzin oraz wspierania rozwoju osobistego. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, pomoc w nauce i rozwijanie zainteresowań oraz uczenie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w życiu społecznym. W ramach zajęć dzieci mają zapewniony bezpłatny podwieczorek, który przygotowują pod okiem wychowawcy. Podczas wakacji odbywają się również warsztaty socjoterapeutyczne dla uczestników świetlicy.

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA „TRAMPOLINA”

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w godz.15:00-18:00 Informacje i zapisy pod nr tel. 89 757 23 73

W Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 2018 roku działa świetlica socjoterapeutyczna. Spotkania skierowane są do dzieci z rodzin potrzebujących pomocy w przedziale wiekowym od 7 do 13 roku życia. Zajęcia są bezpłatne, finansowane z budżetu Gminy Morąg z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas zajęć dzieci korzystają z bezpłatnego poczęstunku. Przestronna, estetycznie wyposażona w funkcjonalne meble i nowoczesny sprzęt świetlica jest przyjaznym miejscem zebrań.

MORĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA RODZIN

Prezes: Krystyna Prajwocka ul. Żeromskiego 19, 14-300 Morąg tel. 89 757 44 40 email: mostwr@wp.pl www.promyk.info

Działaniami objęte są w szczególności dzieci, młodzież i rodziny z terenu powiatu Ostródy. • Stowarzyszenie udziela pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, ofiarom przemocy domowej, osobom uzależnionym od alkoholu, matkom będącym w trudnej sytuacji, osobom niepełnosprawnym i niewydolnym wychowawczo. • Organizuje wypoczynek dla dzieci oraz system wsparcia i samopomocy społecznej dla w/w osób i rodzin.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI W MORĄGU

Prezes: Krystyna Sałak Plac Jana Pawła II 1, 14-300 Morąg tel. 89 757 63 60, e-mail: tpdmorag@wp.pl www.tpdmorag.org.pl Działania stowarzyszenia skierowane są do osób z niepełno-sprawnościami w różnym wieku. • Warsztat Terapii Zajęciowej w Morągu i filia w Małdytach. • Środowiskowy Dom Samopomocy w Morągu. • Koła samopomocowe rodziców dzieci niepełnosprawnych. • Prowadzenie subkont na leczenie dzieci i młodzieży, zbiórki publiczne, 1%. • Weekendowe spotkania integracyjno – animacyjne dla dzieci i młodzieży oraz organizacja kolonii, obozów, wycieczek.

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!