Warmia i Mazury

Inteligentne specjalizacje WiM – poszukiwani eksperci

Termin zgłoszenia kandydatów do listy potencjalnych ekspertów do udziału w pracach Zespołu Ekspertów ds. identyfikacji inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur został wydłużony do 30 kwietnia 2021 roku.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego realizuje obecnie działania zmierzające do  wyłonienia potencjalnych nowych regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Proces ten szczegółowo został opisany w dokumencie pn. „Zasady identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego”.

Oparty jest na podejściu oddolnym, w którym inicjatywa pozostaje po stronie bezpośrednio zainteresowanych podmiotów gospodarczych. Ich rolą jest przygotowanie tzw. Programu Rozwoju wybranego sektora opartego na Diagnozie Sektora.
Przygotowane w ten sposób propozycje nowych specjalizacji podlegać mają formalnej weryfikacji poprawności i kompletności złożonych dokumentów oraz analizie niezależnego zewnętrznego zespołu ekspertów.

W wyniku przesłanych zgłoszeń powstanie lista potencjalnych ekspertów. Zakłada się, że po otrzymaniu propozycji Programów Rozwoju Sektora i analizie branż objętych Programami, dokonany zostanie wybór ekspertów do prac w Zespole spośród osób ujętych na liście, co potwierdzone będzie podpisaniem indywidualnych umów.

Zespół Ekspertów zostanie powołany przez zarząd województwa warmińsko-mazurskiego. Jego zadaniem będzie przygotowanie recenzji Programów Rozwoju Sektora i rekomendacji dla zarządu województwa odnośnie identyfikacji kolejnych inteligentnych specjalizacji regionalnych.

Rekomendacje zostaną zaprezentowane przez Ekspertów Regionalnemu Komitetowi Sterującemu ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zarządowi województwa warmińsko-mazurskiego.

Zespół Ekspertów składać się będzie z:
•    2 ekspertów zewnętrznych w dziedzinie nauk ekonomicznych (1 w dziedzinie finansów i 1 w dziedzinie ekonomii) oraz
•    naukowych ekspertów branżowych, odpowiadających dziedzinowo obszarom gospodarczym objętym złożonymi Programami Rozwoju Sektora. Liczba naukowych ekspertów branżowych wchodzących w skład Zespołu jest uzależniona od liczby i zakresu złożonych Programów Rozwoju Sektora.
Poszukiwani są eksperci z następujących branż:
•    Finanse
•    Ekonomia
•    Technologie informacyjno-komunikacyjne
•    Medycyna
•    Energetyka
WIĘCEJ INFORMACJI
(wwim)

error: Nie kopiuj!!!