Warmia i Mazury

Inwestycje na wiejskich obszarach priorytetem samorządu

Kolejnych 11 projektów na usprawnianie gospodarki wodno-ściekowej otrzyma finansowe wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W podpisaniu umów uczestniczyli marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz Sylwia Jaskulska, członek zarządu.

Dziewięć gmin i dwie spółki komunalne otrzymały finansowe wsparcie na budowę bądź przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach zlokalizowanych na terenie swoich gmin.

– Perspektywa finansowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ma istotne znaczenie w kształtowaniu i podtrzymywaniu tożsamości mieszkańców z obszarów wykluczonych – tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – I jednocześnie stanowi wyzwanie dla rozwoju przestrzennego wsi. Obecny limit środków dla województwa warmińsko-mazurskiego na gospodarkę wodno-ściekową to blisko 115 mln zł. W połowie listopada podpisaliśmy osiem umów na ponad 22 mln zł, natomiast kwota dzisiejszych umów wynosi ok. 30 mln zł. Jeszcze do końca 2022 roku zamierzamy „dać zielone światło“ na realizację kolejnych i tak ważnych przedsięwzięć w naszym regionie.

Dzięki funduszom unijnym powstaną oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody i stacje uzdatniania wody, systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych oraz zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę. Inwestycje  skutecznie przyczynią się do poprawy konkurencyjności rolnictwa, wzrostu zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i poprawy działań w dziedzinie klimatu oraz wzrostu zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich w regionie.

W ubiegłych latach na Warmii, Mazurach i Powiślu w ramach PROW 14-20 odbyły się dwa nabory wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W pierwszym naborze z 2016 roku dofinansowaniem objęto 25 inwestycji na kwotę blisko 35 mln zł. W ramach drugiego naboru z 2019 roku wsparcie otrzymało  67 operacji na kwotę 73 mln złotych.

Podczas czwartkowego spotkania podpisano również dziesięć umów (na kwotę 926 tys. zł) z programu LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020 z samorządami gminnymi z obszaru pięciu różnych Lokalnych Grup Działania.

Środki pochodzą z dodatkowego zwiększenia budżetów LGD na tzw. okres przejściowy, czyli wydłużenie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o kolejne dwa lata.

Otrzymali je beneficjenci z obszaru funkcjonowania czterech LGD: Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”, Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

– Te możliwości wspierania zadań wpłyną na dalszy rozwój przedsiębiorczości, potencjału kulturalno-turystycznego, ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz dalszą modernizację infrastruktury technicznej – dodaje marszałek Brzezin.

Na obszarach wiejskich powstanie kolejnych nowych siedem działalności gospodarczych. Stworzone konkurencyjne przedsiębiorstwa będą świadczyć m.in. usługi w zakresie gastronomii i produkcji wyrobów garmażeryjnych, modelowania sylwetki, pielęgnacji i zakładania zieleni czy produkcji mebli. Innowacyjnym projektem okazał się „Mobilny Trener Medyczny”, który zamierza wesprzeć pacjentów powypadkowych i pourazowych po zakończonej fizjoterapii w skutecznym powrocie do pełnej sprawności zdrowotnej.

Wsparcie finansowe w ramach LEADERA otrzymały również dwie gminy: gmina Lubawa oraz gmina miejska Nowe Miasto Lubawskie. Pieniądze pozwolą na stworzenie niezbędnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, która ma służyć społeczności lokalnej oraz turystom. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (nowe place zabaw, siłownie zewnętrzne) poprawi estetykę Kazanic, Zielkowa, Mortęg, Targowiska Dolnego oraz Nowego Miasta Lubawskiego.

Dotychczas ze środków LEADER zawarto łącznie 1056 umów na łączną kwotę blisko 119 mln zł.

Lista umów z PROW 15 grudnia 2022

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!