Warmia i Mazury

Inwestycje w gospodarstwach rolnych na obszarach Natura 2000

Do 30 grudnia 2020 r. rolnicy gospodarujący na obszarach Natura 2000 mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.

Do 30 grudnia 2020 r. rolnicy gospodarujący na obszarach Natura 2000 mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.

Pomoc może otrzymać rolnik, jeśli w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych (łąk i pastwisk) wynosi co najmniej 1 ha. Wsparcie finansowe ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności rolniczej zgodnie z podwyższonymi standardami środowiskowymi.

Wsparcie przyznawane jest na inwestycje, które przyczyniają się do utrzymania trwałych użytków zielonych i nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. Inwestycje nie mogą być też sprzeczne z działaniami obligatoryjnymi planu zadań ochronnych lub w planu ochrony ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo.

Szczegółowe informacje o rodzajach wsparcia, wymogach formalnych, wysokości dofinansowania znajdują się na stronie ARiMR.

(Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)

error: Nie kopiuj!!!