Warmia i Mazury

IS regionu – poszukujemy ekspertów z różnych branż

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do zgłoszenia kandydatów do listy potencjalnych ekspertów do udziału w pracach Zespołu Ekspertów ds. identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

W wyniku przesłanych zgłoszeń powstanie lista potencjalnych ekspertów. Zakłada się, że po otrzymaniu propozycji Programów Rozwoju Sektora (do 30 kwietnia 2021 r.) i analizie branż objętych Programami, dokonany zostanie wybór ekspertów do prac w Zespole spośród osób ujętych na liście potencjalnych ekspertów, co potwierdzone będzie podpisaniem indywidualnych umów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2021 roku

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego realizuje obecnie działania zmierzające do  wyłonienia potencjalnych nowych regionalnych inteligentnych specjalizacji. Proces ten szczegółowo został opisany w dokumencie pn. „ZASADY IDENTYFIKACJI INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO”.
Oparty jest na podejściu oddolnym, w którym inicjatywa pozostaje po stronie bezpośrednio zainteresowanych podmiotów gospodarczych. Ich rolą jest przygotowanie tzw. Programu Rozwoju wybranego sektora opartego na Diagnozie Sektora i złożeniu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Przygotowane w ten sposób propozycje nowych specjalizacji podlegać mają formalnej weryfikacji poprawności i kompletności złożonych dokumentów oraz analizie niezależnego zewnętrznego zespołu ekspertów.

Zespół Ekspertów zostanie powołany przez zarząd województwa warmińsko-mazurskiego. Jego zadaniem będzie przygotowanie recenzji Programów Rozwoju Sektora i rekomendacji dla zarządu województwa odnośnie identyfikacji kolejnych inteligentnych specjalizacji regionalnych.

Rekomendacje zostaną zaprezentowane przez Ekspertów Regionalnemu Komitetowi Sterującemu ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zarządowi województwa warmińsko-mazurskiego.

Zespół Ekspertów składać się będzie z:
•    2 ekspertów zewnętrznych w dziedzinie nauk ekonomicznych (1 w dziedzinie finansów i 1 w dziedzinie ekonomii)
•    naukowych ekspertów branżowych, odpowiadających dziedzinowo obszarom gospodarczym objętym złożonymi Programami Rozwoju Sektora. Liczba naukowych ekspertów branżowych wchodzących w skład Zespołu jest uzależniona od liczby i zakresu złożonych Programów Rozwoju Sektora.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!