AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

IV Morąski Przegląd Form Folklorystycznych

Morąski Dom Kultury zaprasza na  IV Morąski Przegląd Form Folklorystycznych „Haneczka 2020”, który zaplanowano na 19 maja 2020 r., godz. 10.00, w sali widowiskowo-kinowej MDK, wstęp wolny.

Regulamin, Karta zgłoszenia oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania

Regulamin IV Morąskiego Przeglądu Form Folklorystycznych „Haneczka 2020”

  1. Organizator:

Morąski Dom Kultury.

  1. Termin i miejsce:

Przegląd odbędzie się 19.05.2020 r. o godzinie 10.00 w sali widowiskowo – kinowej MDK.

  1. Cele Przeglądu:

–        popularyzacja muzyki instrumentalnej, tańców i pieśni ludowych,

–        popularyzacja folkloru i promocja regionalnej twórczości artystycznej,

–        kultywowanie polskich tradycji ludowych i przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży,

–        pielęgnowanie polskości, świadomości kulturowej społeczeństwa,

–        integracja zespołów folklorystycznych,

–        wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Przeglądu,

–        promocja kulturalna miast regionu i województwa warmińsko-mazurskiego.

  1. Zasady uczestnictwa, kategorie artystyczne:

Przegląd ma charakter konkursowy.

Uczestnicy:

folklorystyczne zespoły pieśni i tańca,

ludowe zespoły śpiewacze,

dziecięce zespoły folklorystyczne,

kapele ludowe, soliści instrumentaliści lub śpiewacy ludowi bez towarzyszenia instrumentalnego,

„mistrz i uczeń” – soliści, instrumentaliści – każdą prezentację rozpoczyna mistrz, kontynuuje uczeń (oceniany jest uczeń).

  1. Czas trwania prezentowanego programu: folklorystyczne zespoły pieśni i tańca, dziecięce zespoły folklorystyczne (do 15 minut), ludowe zespoły śpiewacze, kapele ludowe (do 10 minut), soliści instrumentaliści lub śpiewacy ludowi bez towarzyszenia instrumentalnego, „mistrz i uczeń” (max 7 minut).
  2. Ocena i nagrody:

Profesjonalne Jury składające się m.in. z choreografa, muzykologa będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

właściwy dobór repertuaru w tym: śpiewu, muzyki, tańca, ubioru zgodnych z tradycją ludową regionu,

interpretację utworów ludowych z uwzględnieniem stylu ludowego i czystości lokalnej gwary,

prezentację instrumentów muzycznych, pochodzących z rodzimej tradycji oraz ocena ich składu, brzmienia i sposobu wykonania,

technikę wykonywanych tańców,

wyraz i walory artystyczne występu,

umiejętność przekazywania kultury ludowej na scenie.

W każdej kategorii artystycznej Jury przyzna pamiątkowe dyplomy oraz nagrody:

„Złota Haneczka” – nagroda za I miejsce

„Srebrna Haneczka” – nagroda za II miejsce

„Brązowa Haneczka” – nagroda za III miejsce

  1. Uwagi organizacyjne:

Karty zgłoszeń należy przesyłać do 08.05.2020 r. na adres:

Morąski Dom Kultury

  1. Mickiewicza 19

14-300 Morąg

lub drogą e-mailową: mdk.morag@o2.pl

Dodatkowych informacji udziela: Beata Cetkowska, tel. 795402057.

W sprawie nagłośnienia należy kontaktować się z Jarosławem Łabudzińskim,tel. 502380650.

Korzystając z nagrań instrumentalnychopiekun grupy zobowiązany jest dostarczyć przed występem do akustykadane utworynanośnikupendrive w formacie MP3 (jako pojedyncze utwory bez folderów).

  1. Postanowienia końcowe:

Koszty transportu, wyżywienia i ewentualnego noclegu pokrywają instytucje delegujące.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania i upowszechniania programów artystycznych oraz danych uczestników w celach promowania imprezy w mediach.

Organizator zapewnia nagłośnienie i oświetlenie sceny.

Administratorem danych osobowych niezbędnych w celu rejestracji uczestników jest Morąski Dom Kultury z siedzibą w Morągu, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia przeglądu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników imprezy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przeglądzie. Uczestnikom imprezy, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.

Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.

Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków.

(MDK)

error: Nie kopiuj!!!