IX KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ ,,SZLAKIEM NIEPODLEGŁOŚCI”

Morąski Dom Kultury organizuje IX KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ ,,SZLAKIEM NIEPODLEGŁOŚCI” pod patronatem Burmistrza Morąga. Odbędzie się on 22 października 2019 r. o godzinie 10.00 w sali widowiskowo-kinowej Morąskiego Domu Kultury.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2019 r.

Karta zgłoszenia oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania

REGULAMIN 

Organizator: Morąski Dom Kultury.

Termin i miejsce: Konkurs odbędzie się 22 października 2019 r. o godzinie 10.00 w sali widowiskowo -kinowej Morąskiego Domu Kultury.

Cele Konkursu:

popularyzacja tradycji śpiewania pieśni patriotycznych,

pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny,

wspieranie wychowania patriotycznego poprzez formy aktywności artystycznej,

pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu,

integracja różnych środowisk, różnych pokoleń i różnych wyznań wokół tematu Ojczyzna.

Zasady uczestnictwa:

Uczestnicy przygotowują i wykonują jeden utwór o treści patriotycznej, zgodny z hasłem konkursu.

Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim. Uczestnicy mogą śpiewać a’cappella, mogą korzystać z własnego akompaniamentu oraz podkładów muzycznych zapisanych na nośniku pendrive w formacie MP3 (jako pojedyncze utwory bez folderów). Niedopuszczalne jest nagranie z wykorzystaniem chórków lub drugiego głosu. Utwory podane na formularzu zgłoszeniowym są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom. Nagranie należy dostarczyć przed występem do akustyka.

Kolejność prezentacji zakwalifikowanych na podstawie kart zgłoszenia uczestników oraz ostateczny podział na kategorie ustala Organizator.

W konkursie mogą wziąć udział soliści indywidualni, soliści z chórkiem, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne oraz chóry. Podmioty wykonawcze, które brały udział w poprzedniej edycji konkursu nie mogą wykonywać tych samych utworów.

Uczestnicy występują według kolejności ustalonej przez Organizatora.

Kategorie wiekowe:

– przedszkolaki

– klasy I-III SP

– klasy IV-VI SP

– klasy VII, VIII

– uczniowie szkół średnich i dorośli

Uczestnik musi mieścić się w jednej z przewidzianych kategorii wiekowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2019r. (osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres: mdk.morag@o2.pl).

Kryteria oceny:

Powołane przez Organizatora Jury oceniać będzie:

dobór repertuaru

muzykalność i warunki głosowe wykonawców

interpretację utworów

ogólne wrażenie artystyczne

Nagrody:

Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.

Uwagi końcowe:

Organizatorzy zastrzegają prawo do dokonania rejestracji fotograficznej, filmowej i dźwiękowej uczestników biorących udział w konkursie w celu ich publicznej popularyzacji.

Administratorem danych osobowych niezbędnych w celu rejestracji uczestników jest Morąski Dom Kultury z siedzibą w Morągu, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia konkursu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników imprezy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.

Uczestnicy i opiekunowie we własnym zakresie pokrywają wszelkie koszty podróży oraz ubezpieczenia na czas trwania konkursu.

Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.

Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków.

Szczegółowych informacji udziela:

Beata Cetkowska tel. 089 757 2640 wew. 21, kom. 795402057.

W sprawie nagłośnienia należy kontaktować się z Jarosławem Łabudzińskim tel. 502380650.

(red./MDK)