Jak działa LEADER – dla lokalnych grup działania

Zapraszamy lokalne grupy działania do udziału w badaniu dotyczącym oceny wpływu podejścia LEADER na zrównoważony rozwój terytorialny (Evaluation of the impact of LEADER on balanced territorial development).

Badanie prowadzone jest w krajach Unii Europejskiej na zlecenie DG AGRI. Jego celem jest przedstawienie szerszego spojrzenia na wdrażanie LEADER i umożliwienie międzynarodowej oceny podejścia z uwzględnieniem różnych metod wdrażania.

Analiza tego typu informacji umożliwi znalezienie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań, między innymi co sprawia, że LEADER działa w różnych kontekstach i jak skutecznie spełnia lokalne potrzeby?

Badanie obejmuje:
– pogłębione studia przypadków 36 lokalnych grup działania i instytucji zarządzających w kilkunastu programach rozwoju obszarów wiejskich w wybranych regionach (w Austrii, Belgii, Czechach, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii i Szwecji);
– badanie on-line skierowane do menedżerów LGD;
– badanie on-line skierowane do instytucji zarządzających.

Ankieta będzie dostępna do 20 kwietnia 2021 roku w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim pod linkiemhttps://www.research.net/r/LAGNewsletter

Badanie jest realizowane w ramach partnerstwa Instytutu Badań Wsi i Wspólnoty (CCRI, Wielka Brytania), Austriackiego Instytutu Studiów Regionalnych (ÖIR) i Analiz dla Decyzji Gospodarczych (ADE, Belgia) przy dodatkowym wsparciu organizacji badawczych z całej Europy.

(wwim)