Jak działa wolontariat na Warmii i Mazurach

Zgłoszenia do konkursu „Barwy wolontariatu” przyjmowane są do 14 listopada 2019 roku. Inicjatywa stwarza możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności.

Wolontariat nigdy nie przemija i zawsze jest czas oraz potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi, a także bycia aktywnym obywatelem w swoim środowisku lokalnym jak i na arenie międzynarodowej.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce.

Zgłoszeń wolontariuszy mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.

Nominowani kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na maksymalnie na czterech stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik.

Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną). Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne.

Do 27 listopada 2019 r. zostaną wybrani laureaci lokalni i regionalni. Rozstrzygnięcie tej inicjatywy odbędzie się podczas Gali Wolontariatu w Olsztynie 6 grudnia 2019 r. Zadanie „Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza” jest realizowane przy wsparciu finansowym samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu
ul. Związku Jaszczurczego 17/26 , 82-300 Elbląg,
bądź na adres mail: wolontariat@centrumelblag.pl,
lub osobiście do siedziby biura Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.

(wwim)