Jak działają usługi teleopiekuńcze na Warmii i Mazurach

W spotkaniu poświęconym realizacji usług teleopiekuńczych w województwie warmińsko-mazurskim uczestniczył m.in. marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Samorząd województwa od wielu lat realizuje działania mające na celu pobudzanie szeroko rozumianej aktywności seniorów, promowanie ich pozytywnego wizerunku oraz budowanie solidarności międzypokoleniowej. Prowadzenie aktywnej polityki senioralnej jest istotnym kierunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.

W celu realizacji powyższych założeń wdrażany jest program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”. Jest on kontynuacją wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”.

Obecnie liczba mieszkańców województwa w wieku poprodukcyjnym to ponad 274 tys. osób, czyli nieco ponad 19% społeczeństwa. Prognozy mówią, że w 2035 r. blisko 23% ludności naszego województwa to będą osoby w wieku powyżej 60 roku życia.

W 2018 roku samorząd województwa we współpracy z samorządami lokalnymi uruchomił pilotażowy program wdrożenia usług teleopiekuńczych, oferując gminom 50-procentowe wsparcie finansowe z budżetu Województwa.

Teleopieka w wersji podstawowej to system przywoławczy działający w domu podopiecznego przez 24 h/dobę, 365 dni w roku. Powyższa forma usług opiekuńczych jest alternatywą dla pobytu osób starszych w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym czy domu pomocy społecznej oraz wsparciem dla rodzin osób samotnie zamieszkujących.

W minionym roku usługi teleopiekuńcze uruchomiono w 34 gminach. Ostatecznie w ramach projektu wsparciem objęto 678 seniorów – mówił na spotkaniu marszałek Gustaw Marek Brzezin. Całkowity koszt wdrożenia w 2018 r. usług teleopiekuńczych w województwie warmińsko-mazurskim wyniósł 405 tys. zł. Podjęte działania pozwoliły na uruchomienie nowej, dotychczas niestosowanej formy pomocy seniorom.

Odbiorcami usług teleopiekuńczych w 2018 r. były przede wszystkim osoby w wieku powyżej 80 roku życia (48,2%) oraz w wieku 70-80 lat (31,9%). Ze wsparcia skorzystały głównie kobiety, które stanowiły ponad 78% seniorów objętych teleopieką w 2018 r.

Usługami teleopiekuńczymi zostały objęte przede wszystkim osoby mieszkające samotnie, które stanowiły ponad 91% seniorów korzystających z teleopieki. Ponad 72% osób starszych objętych usługą to osoby zamieszkujące tereny miejskie.

W 2019 roku udzielono wsparcia finansowego kolejnym gminom, zainteresowanym skorzystaniem z dofinansowania na uruchomienie teleopieki. Wstępne deklaracje wdrożenia ww. usług złożyło 17 gmin. Docelowo wsparciem zostanie objętych kolejnych 340 seniorów.

Do pobrania: 

Sprawozdanie z realizacji usług teleopiekuńczych za 2018 rok

Podsumowanie wdrażania usług teleopiekuńczych

Zobacz prezentacje ze spotkania: 
Rozwój nowych form wsparcia na przykładzie gminy miejskiej Giżycko

Rozwój usług opiekuńczych opartych na technologiach ICT

Rozwój usług RPO

(wwim)