Warmia i Mazury

Jakie projekty strategiczne na lata 2021-2027?

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął dokument pn. Ramy identyfikacji i funkcjonowania projektów strategicznych w perspektywie finansowej UE 2021-2027 umożliwiający zidentyfikowanie przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa.

Zawiera on niezbędne informacje i reguły, które przedsięwzięcia powinny spełniać, aby ubiegać się o status projektu strategicznego w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur” (FEWiM).

Zapraszamy do przedkładania projektów ponadlokalnych strategii/programów rozwoju przygotowanych dla Obszarów Strategicznej Interwencji zidentyfikowanych w ramach strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Warmińsko-Mazurskie 2030 wraz z propozycjami projektów strategicznych w  terminie od 16 sierpnia 2021 r. do 10 września 2021 r. godz. 15:30.

Koncepcje projektów powinny być przedstawione na załączonym do Ram identyfikacji (…) wzorze fiszki projektowej.

Dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej bezpośrednio do Kancelarii Departamentu Polityki Regionalnej, ewentualnie przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

lub ich skan na adres e-mail: dpr@warmia.mazury.pl.

Dokumenty złożone po upływie wskazanego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego).

Dokumenty do pobrania zamieszczamy poniżej:

1/ Ramy identyfikacji projektów strategicznych 2021-2027

2/ Fiszka projektowa – identyfikacja projektów strategicznych 2021-2027

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!