Jakość powietrza-ryzyko przekroczeń PM10

Powiadomienie Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu woj. warmińsko-mazurskie – POZIOM 2.  Zagrożenie- Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia- 23.02.2021 r. godz. 9.00. Przewidywany czas trwania ryzyka- od godz. 0:00 dnia 23.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia 23.02.2021r. Przyczyny- Napływ powietrza saharyjskiego na teren całego kraju.

Prognozowana jakość powietrza- Prognoza na dzień 23.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów godzinowych prowadzonych na stacjach w województwie warmińsko-mazurskim w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska dostępnych na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current .

Prognoza napływu powietrza saharyjskiego na teren polski dostępna jest na stronie internetowej COPERNICUSA pod adresem: https://atmosphere.copernicus.eu/charts/cams/aerosol-forecasts?facets=undefined&time=2021022100,3,2021022103&projection=classical_europe&layer_name=composition_aod550

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 23.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: województwo warmińsko-mazurskie.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10- Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 23.02.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności:

– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

– osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

– osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

– Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

-Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

– rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

– ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

– unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. Wrażliwe grupy ludności:

– ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

– nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

– ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

– unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

– prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

– bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

  • Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych INFORMACJE ORGANIZACYJNE Data wydania 23.02.2021 r. godz. 9:00

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

  • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
  • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMS Olsztyn Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Okres obowiązywania komunikatu

od 22 lutego 2021 (poniedziałek) godz. 11:57
do 24 lutego 2021 (środa) godz. 1:00

(red./UW Olsztyn)