Już niebawem pierwszy konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje na swoich stronach internetowych, że w ciągu tygodnia uruchomi konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Dotacje będzie można uzyskać np. na realizację działań misyjnych, opracowanie i wdrożenie wieloletniej strategii rozwoju, szkolenia dla pracowników.

Program zawiera pięć priorytetów:

Priorytet 1. Zrównoważony rozwój organizacyjny – w tym: a) wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego; b) dotacje na wkład własny.

W ramach priorytetu 1a wspierane będą działania misyjne – systematyczna realizacja celów statutowych organizacji rozumianych jako jej misja; rozwój instytucjonalny organizacji, w tym np.: wzmocnienie zaplecza technicznego, rozwój zasobów ludzkich, podnoszenie standardów zarządzania organizacją i pozyskiwanie stabilnych źródeł finansowania; a także rozwój porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Wartość dotacji: od 100 tys. zł do 700 tys. zł udzielanych na okres od 2 do 3 lat. Wkład własny nie będzie wymagany.

Priorytet 2. Kapitały żelazne – w tym: a) dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych; b) dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych, oraz c) dofinansowanie rozbudowy kapitałów żelaznych.

Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich

Dla organizacji strażniczych – organizacji, których celem jest obywatelska kontrola działań władz publicznych lub instytucji prywatnych oraz które systematycznie monitorują procesy legislacyjne, rzetelność, uczciwość i sprawność władz, a także wywieranie wpływu na rzecz osiągnięcia zmian w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów w sferze publicznej, przy zachowaniu stałej dbałości o dokumentowanie i upowszechnianie informacji o prowadzonej działalności

oraz

mediów obywatelskich – organizacji prowadzących regularną działalność polegającą na publikowaniu treści ważnych z punktu widzenia:

społeczności lokalnej lub regionalnej, a dominujący obszar tematyczny obejmuje poziom lokalny lub regionalny,

wyodrębnionych grup społecznych lub branż.

Wspierane będą działania statutowe organizacji strażniczych i mediów obywatelskich oraz ich rozwój instytucjonalny, w szczególności: budowanie stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

Wartość dotacji: od 20 tys. zł do 200 tys. zł na okres do 2 lat. Wkład własny nie będzie wymagany.

Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich

Dla think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym). Wspierane będą działania statutowe oraz rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich.

Wartość dotacji: do 300 tys. zł na zadania trwajace do 2 lat. Wkład własny nie będzie wymagany.

Priorytet 5. Wsparcie doraźne

Dla wszystkich organizacji pozarządowych, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej lub które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Wartość dotacji: do 10 tys. zł na projekt trwający do 3 miesięcy. Wkład własny nie będzie wymagany.

Już wkrótce Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpocznie nabór wniosków do Priorytetu 1a, 3, 4 i 5! 

Konkursy w ramach priorytetu 1b i 2a są planowane na rok 2019 w późniejszym terminie, natomiast konkursy w priorytecie 1b i 1c – na rok 2020.

Więcej informacji na stronie internetowej NIW-CRSO (uwaga: link otwiera się w tym samym oknie).

(rowop)