Warmia i Mazury

Kampania społeczna „Bez chemii na drodze”

Podstawowymi sposobami ograniczania zjawiska używania substancji psychoaktywnych przez uczestników ruchu drogowego są: penalizacja, prewencyjne kontrole drogowe, oddziaływania profilaktyczno-edukacyjne oraz kampanie społeczne.

Kampania BEZ CHEMII NA DRODZE ma charakter informacyjno-perswazyjny i adresowana jest do różnych grup odbiorców – kierowców, pasażerów, pieszych, młodzieży i rodziców/opiekunów, społeczności lokalnych.

Badania dotyczące skali problemu używania substancji psychoaktywnych w ruchu drogowym, a także przyzwolenia społecznego na to zjawisko wskazują na potrzebę podejmowania działań, które poprzez wzmacnianie postawy nieużywania substancji psychoaktywnych pomogłyby zwiększać bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W tym procesie dużą rolę odgrywa społeczne otoczenie kierowcy – potencjalni pasażerowie oraz środowisko, w którym wzrastają przyszli kierowcy – rodzice/opiekunowie, którzy mają kluczowy wpływ na kształtowanie się postaw i nawyków młodych ludzi.

Kampania nastawiona jest na rozpowszechnianie informacji na temat ryzyka wypadków związanego zużywaniem substancji psychoaktywnych podczas prowadzenia pojazdów.

Cele kampanii to przede wszystkim:
– poprawa wiedzy kierowców na temat prawnych konsekwencji i ryzyka wiążącego się
z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych;
– wzrost liczby uczestników ruchu drogowego deklarujących brak akceptacji dla używania substancji psychoaktywnych;
– wzrost poziomu wiedzy rodziców dzieci i młodzieży szkolnej na temat roli mechanizmu modelowania w kształtowaniu bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży w ruchu drogowym;
– wzrost kompetencji rodziców dotyczących monitorowania zachowań dziecka
oraz wyznaczania i egzekwowania ustalonych zasad.

W ramach kampanii przewidziane są działania edukacyjne dla różnych grup odbiorców, w tym emisja spotów radiowych i video, działania w mediach społecznościowych i w internecie. Inicjatorem kampanii jest Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, a realizatorem Fundacja Poza Schematami.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Województwo warmińsko-mazurskie dołączyło do partnerów kampanii i angażuje się w jej promocję wśród samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji współpracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Więcej na stronie internetowej: www.bezchemiinadrodze.pl

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!