AktualnościHALO MORĄG

Kładka nad torami zamknięta i co dalej?

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostródzie zdecydował o zamknięciu kładki nad torami w Morągu. Decyzja spowodowana jest bardzo złym staniem technicznym obiektu, zagrażającym bezpieczeństwu ruchu pociągów przejeżdżających pod kładką oraz osób z niej korzystających. Kładka wymaga pilnego remontu, jednak PKP S.A., który jest jej właścicielem twierdzi, że nigdy nie znajdowała się na stanie środków trwałych spółki. Przeczy temu decyzja wojewody, która jednoznacznie mówi, że PKP S.A. jest właścicielem. Morąski samorząd od lat zabiega o remont kładki, proponuje nawet partycypacje w kosztach naprawy, ale PKP S.A. milczy.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostródzie  poinformował nas, że dokonane zostały oględziny kładki na miejscu, aby ocenić jak faktycznie wygląda jej stan techniczny. Na miejscu zapadła decyzja o jej natychmiastowym zamknięciu.  Wejścia z obu storn zostały zamknięte taśmami. Sprawą zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, do którego trafiło pismo:

W dniu 20.04.2020 r. wpłynęło do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie pismo w sprawie stanu technicznego kładki dla pieszych, zlokalizowanej na obszarze kolejowym na działce nr 4/57, obr. 2, m. Morąg. Ustalono, iż przedmiotowy obiekt budowlany należy do PKP S.A. i usytuowany jest na działce ujętej w wykazie terenów zamkniętych, zgodnie z decyzją nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r., w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. Zgodnie z właściwością rzeczową (art. 19 i art. 20 Kpa), mając na uwadze art. 83 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, przekazuję w/w pismo celem rozpatrzenia we własnym zakresie. W myśl art. 19 i art. 20 Kpa organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się według przepisów o zakresie jego działania. Zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy Prawo budowlane: „do właściwości wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje określone w ust. 1, w sprawach, o których mowa w art. 82 ust. 3 i 4. – Leszek Ramatowski , Inspektor Nadzoru Budowlanego.

O zamknięciu kładki Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostródzie powiadomił PKP, policję oraz urząd miejski.

Spółka PKP S.A. twierdzi, że nie jest właścicielem spornej kładki i nigdy nie była. Taką informację przekazał nam rzecznik prasowy Polskich Kolei Państwowych S.A. Michał Stilger:
Kładka nad torami w Morągu nie jest własnością PKP S.A. i nigdy nie znajdowała się na stanie środków trwałych spółki. Konstrukcja nie została wybudowana przez PKP i służy przede wszystkim mieszkańcom miasta, łącząc jego dwie części. Z kładki nie prowadzą zejścia na perony.
Co ważne, do chwili obecnej eksploatacją i bieżącym utrzymaniem obiektu zajmował się Urząd Miejski w Morągu. Miasto zainstalowało oświetlenie na kładce i pokrywa koszty zużycia energii, odśnieża, na bieżąco wymienia deskowanie oraz dokonuje bieżących napraw. Ratusz wykonał również przebudowę schodów po obu stronach kładki. Rzeczywiście były prowadzone rozmowy z Miastem na temat uregulowania jej statusu i przeprowadzenia większego remontu kładki, jednak ostatecznie nie osiągnięto porozumienia w kwestii zasad partycypacji w kosztach tego przedsięwzięcia. Z informacji przekazanych przez Miasto wynika, że koszt prac remontowych dla lokalnego samorządu byłby zbyt duży. Mając na uwadze kwestię bezpieczeństwa mieszkańców Morąga i podróżnych przebywających na peronach oraz prowadzenia ruchu pociągów, niezwłocznie wystąpimy do zarządcy infrastruktury, by powiadomił Urząd Miejski o potrzebie wykonania oględzin kładki i przeprowadzenia prac zabezpieczających. Warto dodać, że aktualnie PKP S.A. pracuje nad procedurami postępowania z obiektami, które znajdują się na terenie kolejowym, ale nie są własnością spółki (np. kładki, wiadukty).
Przeczy temu decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia  12 marca 2004 roku, który twierdzi, że właścicielem kładki jest spółka PKP S.A. i o swojej decyzji poinformował Urząd Miejski w Morągu:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją z dnia 12.03.2004 r. znak: RR-V111- 7720/82/04 stwierdził nabycie z mocy prawa z dniem 27.10.2000 r. przez przedsiębiorstwo państwowe — Polskie Koleje Państwowe prawa użytkowania wieczystego gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Morąg jako działka nr 4/20 o pow. 22,0155 ha. oraz nieodpłatnie prawa własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tych gruntach. Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z 2000 r. ze zm.) budynki, inne urządzenia i lokale znajdujące się na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, znajdujących się w dniu 5 grudnia 1990 r. w posiadaniu PKP, stają się z mocy prawa, nieodpłatnie własnością PKP. Jednocześnie w § 1 pkt 2 lit. h rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów budynków, budowli i urządzeń przeznaczonych, do podziemne ruchu kolejowego, naziemne, nadziemne i podziemne przejścia pieszych i dojścia do peronów, w tym usytuowane w budynkach, wymienione zostały jako budowle przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego. W rozporządzeniu wzięto pod uwagę funkcje, jakie obiekty spełniają w prowadzeniu ruchu kolejowego, przy uwzględnieniu warunków bezpieczeństwa. Zatem mając na uwadze fakt, że nadziemne przejście dla pieszych (kładka) usytuowane jest na działce nr 4/57 położonej w nr 2 miasta Morągu, która powstała z podziału uwłaszczonej na rzecz przedsiębiorstwa PKP działki nr 4/20, stanowi ono własność przedsiębiorstwa PKP S.A.  W świetle przepisów wyżej wymienionych nie ma znaczenia, czy nadziemne przejście dla pieszych ma zejścia na perony czy też ich nie ma. Przejście to jest bowiem niezbędne z punktu widzenia warunków bezpieczeństwa przy prowadzeniu ruchu kolejowego, gdyż z uwagi na brak w sąsiedztwie dworca PKP innego przejścia dla mieszkańców miasta Morąg zamieszkałych po obu  stronach  torów ruch pieszych w tym miejscu uniemożliwiałby bezpieczne kierowanie ruchem kolejowym.

O dużym niebezpieczeństwie dla pasażerów i ruchu kolejowego PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku powiadomiła spółka PKP PLK ZLK w Olsztynie już w 2019 roku. Ponowne pismo skierowała 20 kwietnia br.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie ponownie informuje o bardzo złym oraz ciągle pogarszającym się stanie konstrukcji kładki dla pieszych na stacji Morąg w km 45.270 linii nr 220 Olsztyn — Bogaczewo. W dniu 19.04.2020 miała miejsce niebezpieczna sytuacja odpadł element metalowy (kątownik metalowy ok. 1m długości) od konstrukcji kładki, który upadł na czynny peron, z którego korzystają podróżni. Szczęściem jest, że w tym czasie nikogo nie było na peronie. Mając na uwadze to zdarzenie oraz możliwość odpadnięcia kolejnych elementów podjęliśmy decyzję zamknięciu części obu peronów — usytuowanych bezpośrednio pod konstrukcją kładki Jednak zwracamy uwagę, że zły stan konstrukcji powoduje również zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pociągów przejeżdżających pod tą kładką. W związku z powyższym wzywamy do natychmiastowego pilnego zabezpieczenia konstrukcji kładki i przystąpienia do jej remontu, co pozwoli na bezpieczne jej użytkowanie jak również zapewni bezpieczeństwo dla podróżnych przebywających na peronie (w strefie pod kładką) oraz przejeżdżających pod kładką pociągów. Sprawę należy potraktować jako bardzo pilną. 

Morąski samorząd od lat zabiegał o remont kładki od dawna. W 2018 roku PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku na wysyłane przez Gminę Morąg ponaglenia dotyczące remontu kładki nad torami w Morągu zlokalizowanej przy budynku dworca PKP, odpowiedział, że realizacja zadania planowana jest na dwa etapy. Pierwszy: wykonanie dokumentacji projektowej z kosztorysem. Miało być prowadzone badanie rynku wśród projektantów. Po drugie miało być ogłoszone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia firmy, która taką dokumentację opracuje. PKP planowało pierwszy etap zakończyć w 2018 roku. Drugi etap: wykonanie remontu kładki na podstawie dokumentacji technicznej planowane  było w 2019 roku.

Wcześniej Gmina Morąg przesłała do PKP list intencyjny odnośnie partycypacji w kosztach realizacji inwestycji w wysokości 50 proc. kosztów, ale nie więcej niż 500 000 zł.

PKP w odpowiedzi na to napisała do morąskiego samorządu, że taki list będzie możliwy do podpisania przez prezesa PKP S.A. po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz kosztorysu.

– W piśmie z 8 czerwca 2017 roku PKP pisze, że w odpowiedzi na pismo Gminy Morąg, w związku z reorganizacją w spółce i zmiany proceduralne list intencyjny związany z zaciągnięciem zobowiązania na kwotę 500 000 zł musi zostać podpisany przez prezesa PKP S.A. Dalej PKP powiadamia w swoim piśmie, że wykonanie przedmiotowego zadania planowane jest na dwa etapy. Pierwszy: wykonanie dokumentacji projektowej z kosztorysem. Obecnie prowadzone jest badanie rynku wśród projektantów. Następnie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia firmy, która taką dokumentację opracuje. PKP pisze dalej, że realizacja tej części zadania na przełomie 2017/2018 roku. A wykonanie remontu kładki, zaznacza w  piśmie PKP, na podstawie dokumentacji technicznej w 2018 roku. PKP w ostatnim piśmie z lutego 2018 roku nie wspomina nic o wcześniejszej deklaracji wykonania naprawy kładki w tym roku – informował w 2018 roku nas Zenon Jankowski, naczelnik Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Morągu.

O szczegóły zapytaliśmy wtedy u źródła: Kiedy planowana jest jej realizacja i na czym będzie polegał remont?

– W sprawie kładki jesteśmy na etapie procedowania postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej na remont kapitalny kładki wraz z kosztorysem inwestorskim – napisał Tomasz Leś, Wydział Prasowy, Biuro Komunikacji i Promocji Polskie Koleje Państwowe S.A.

Teraz ponownie zapytaliśmy spółkę PKP S.A. co zamierzają zrobić w sprawie kładki?  Temat ciągnie się od kilku lat. Gmina Morąg nadal chce partycypować w kosztach remontu, ale czeka na Państwa ruch. Co dzieje się w tej sprawie obecnie? Jak Państwo na dzisiaj zamierzają zabezpieczyć kładkę, aby nie była zagrożeniem dla ludzi?
– Swoje stanowisko dotyczące stanu własności kładki i prowadzonych uzgodnień z miastem oraz dotychczasowego utrzymywania obiektu przez lokalny samorząd przesłaliśmy już wcześniej. Należy zwrócić uwagę, że w piśmie sprzed 13 lat opinia o tym, że kładka należy do PKP S.A., opiera się na tezie związanej z zastosowaniem konstrukcji jako elementu infrastruktury służącemu bezpieczeństwu prowadzenia ruchu kolejowego. Kładka nie ma zejść na perony, nie jest również zawieszona na niej sieć trakcyjna. Obiekt ten ma znaczenie jako element ciągu komunikacyjnego łączącego różne części miasta.  We wcześniejszej korespondencji wskazane zostały działania, jakie aktualnie zamierzamy podjął – napisał Michał Stilger, rzecznik prasowy Polskie Koleje Państwowe S.A.

Pomimo zamknięcia kładki ktoś zerwał taśmy i ludzie nadal korzystają z obiektu.

Zapytani przez nas mieszkańcy uważają, że kładka jest potrzebna, wymaga jednak natychmiastowego remontu, a powinien przeprowadzić go  właściciel obiektu zamiast umywać ręce.

Czekamy teraz na stanowisko Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie.

(red./ fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!