Kładka zamknięta, trwa spór kto jest właścicielem

Kładka nad torami została zamknięta definitywnie, a między spółkami PKP trwa spór, kto jest jej właścicielem. Najprawdopodobniej sprawa znajdzie swój finał w sądzie, który będzie musiał orzec, kto zarządza kładką i wykona jej remont. Burmistrz Morąga deklaruje partycypację w kosztach jej naprawy.

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku napisała do Urzędu Miejskiego w Morągu: w sprawie złego stanu technicznego kładki dla pieszych w Morągu uprzejmie informujemy, że przeprowadzona analiza stanu faktycznego i prawnego w odniesieniu do niniejszego obiektu budowlanego wskazuje, że kładka dla pieszych w Morągu nie pozostaje w zarządzie PKP S.A.

Należy w tym miejscu wskazać, że kładka dla pieszych w Morągu posadowiona jest na działkach nr 4/35 i 4/57, obręb Morąg 2, będący w użytkowaniu wieczystym PKP SA. oraz na działce nr 186/89, będącej własnością Gminy przedmiotowa kładka została wybudowana prawdopodobnie w latach sześćdziesiątych w czynie społecznym przez wojsko, w celu bezpiecznego połączenia centrum miasta Morąg z tzw. Zatorzem, gdzie znajdowały się jednostki wojskowe, zakłady przemysłowe i osiedle mieszkaniowe. Kładka łączy ulicę Kolejową z Aleją Wojska Polskiego jako bezkolizyjne przejście pieszych przez tory.

W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z ustawy z dnia 08,09.2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, z dniem wpisu do rejestru PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., odrębny podmiot w odniesieniu do/PKP S.A.t nazywany PKP PLK S.A. wstąpił w prawa i obowiązki PKP S.A. w zakresie zarządzania liniami kolejowymi i na podstawie art. 15 ust. 4 tejże ustawy o komercjalizacji stał się zarządem kolei w rozumieniu ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym. Zgodnie z art. 15 ust. 4a, PKP PLK S.A zarządza liniami kolejowymi oraz pozostałą infrastrukturą kolejową, określoną w przepisach ustawy o transporcie kolejowym, z wyłączeniem budynków i budowli przeznaczonych do obsługi przewozu osób i rzeczy, wraz z zajętymi pod nie gruntami. W niniejszej sprawie mamy do czynienia z kładką dla pieszych położoną nad torami, stanowiącą nadziemne przejście dla pieszych, w celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego. Z kładki nie ma zejścia na perony i nie służy ona bezpośrednio obsłudze ruchu podróżnych. W świetle przytoczonych powyżej przepisów zarządzanie obiektami kolejowymi, w tym utrzymywanie tych obiektów w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego zostało powierzone z mocy prawa przedsiębiorstwu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i położenie niniejszego obiektu na nieruchomościach, będących w części w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. nie przesądza o podmiocie zobowiązanym do jego utrzymania. Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie kładki dla pieszych w Morągu został jednoznacznie wskazany w przepisie rangi ustawowej i jest nim przedsiębiorstwo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Pod pismem podpisali się dyrektor oddziału w Gdańsku Jakub Żelazny i zastępca dyrektora oddziału ds. eksploatacji Andrzej Włodarski.

Na takie dictum  Burmistrz Morąga skierował więc pismo do Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie:  W związku ze złym stanem technicznym kładki dla pieszych w Morągu posadowionej na działkach nr 4/35 i 4/57 w obrębie nr 2 m. Morąg będących w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. wnoszę o pilne podjęcie działań w celu jej naprawy. Zgodnie z pismem PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku znak: KNGd11.222.169.2020.JK/24 UNP 2020-0239684 z dnia 10.06.2020 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostały wskazane jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie kładki dla pieszych w Morągu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie Dział Dróg Kolejowych i Ochrony Środowiska  odpowiedział Burmistrzowi Morąga, że nie jest zarządcą kładki: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie w odpowiedzi na pismo nr GR.6810.44.2020 z dnia 23.06.2020r informuje, że kładka dla pieszych leżąca nad torami linii kolejowej nr 220 Olsztyn — Bogaczewo w km 45,270, m. Morąg nie podlega zarządzaniu i nie jest w utrzymaniu przez nasz Zakład. Pismem nr KNGd11,222.169.2020.JK/24 z dnia 10.06.2020 PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, informuje o wstąpieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w prawa i obowiązki PKP S.A. w zakresie zarządzania liniami kolejowymi, która obejmuje infrastrukturę niezbędną do prowadzenia ruchu kolejowego. Szczegółowa umowa podpisana przez PKP S.A. a PKP PLK S.A. w dniu 27 września 2001r na podstawie art, 17 ust. 5 Ustawy z dnia 8 września 2000r o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84 poz. 948 i z 2001r nr 100 poz.1086, zwana dalej „Ustawą” w nazwie oddaje do odpłatnego korzystania linii kolejowych oraz innych nieruchomości niezbędnych do zarządzania liniami kolejowymi, określa szczegółowy wykaz składników majątkowych wchodzących w skład przedmiotu Umowy. Kładka dla pieszych łącząca ulicę Kolejową z Aleją Wojska Polskiego w m. Morąg jako przejście nad torami dla pieszych nie jest w niej jednak ujęta. Jednocześnie informujemy, że po naszej interwencji w roku 2016 do Wojewódzkiego inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie o złym stanie technicznym kładki, otrzymaliśmy WEZWANIE (nr. pisma IK.131.7741.2,2015 z dnia 30.06.2016 r.) do przedłożenia protokołu bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego tj. kładki dla pieszych w Morągu. W ww. WEZWANIU jednoznacznie stwierdza się, że ZARZĄDCA obiektu tj. kładki dla pieszych w Morągu jest PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsko a nie PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie. W piśmie tym przytacza się również protokół z okresowej kontroli stany technicznego i przydatności do użytkowania (z dnia 27.04.20216 r.) wykonany na zlecenie PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, którym nakazuje się wykonanie określonych czynności (remont oraz wykonanie ekspertyzy), ksero pisma w załączeniu. W roku 2019 wystąpiliśmy do PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku —jako ZARZĄDCY obiektu pismem nr lZDK1b-513 -22/19 z informacją o pogarszającym się stanie technicznym przedmiotowej kładki z wnioskiem o pilną interwencję w celu usunięcia zgłoszonej nieprawidłowości. Pismo to przesłaliśmy również do Urzędu Miasta w Morągu, ksero pisma w załączeniu. W odpowiedzi na powyższe PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku pismem nr KNGd11.222.408.2019.JK14 z dnia 05.08.2019 r. poinformował, że: stan techniczny kładki jest im znany, zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej remontu kładki, wystąpią do Zarządu PKP. S.A. o przyznanie środków finansowych oraz o zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie remontu przedmiotowej kładki, ksero pisma w załączeniu. W świetle powyższego informujemy, że: • Nie jesteśmy WŁAŚCICIELEM przedmiotowej kładki. • Nie jesteśmy ZARZĄDCĄ przedmiotowej kładki. • Nie jesteśmy UŻYTKOWNIKIEM tej kładki — która służy tylko i wyłącznie mieszkańcom miasta w celu przemieszczania się z jednej strony torów na drugą. W żaden sposób nie służyła i nie służy dla prowadzenia ruchu pociągów lub obsługi pasażerów. Tutaj — wg. nas — UŻYTKOWNIKIEM jest Miasto Morąg.

Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 marca 2004 r. – znak: RR-VIII-7720/82/04 wydana została w trybie art. 35 wz. z art. 34 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz art. 72 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Koleje Państwowe” gruntów będących własnością Skarbu Państwa (….). Na podstawie przedmiotowej decyzji potwierdzono nabycie z mocy prawa z dniem 27.10.200 r. przez przedsiębiorstwo państwowe PKP – prawa użytkowania wieczystego gruntu – dz. nr 4/20, obr. 2, m. Morąg. Ustalono opłatę roczną oraz stwierdzono nabycie nieodpłatnie prawa własności budynków (w tym budynku usługowego) oraz urządzeń i budowli znajdujących się na tym gruncie, więc Gmina Morąg nie może być: właścicielem, zarządcą, ani użytkownikiem kładki. Miasto na własny koszt wymieniło deski, doprowadziło oświetlenie. Burmistrz Morąga zdecydował o przekazaniu 500 tys. zł na remont kładki, aby ponad 1500 mieszkańców Osiedla Zatorze miało możliwość szybkiego pieszego przemieszczania się na dworzec oraz drugiej części miasta w celu załatwienia spraw urzędowych czy zrobienia zakupów.

Interpelację do ministra infrastruktury w sprawie braku działań spółki PKP SA dotyczących remontu kładki nad torami w Morągu napisali m.in. Poseł na Sejm RP Jacek Protas i Poseł Zbigniew Ziejewski.

Szanowny Panie Ministrze,

Zgłosiła się do mnie grupa mieszkańców Morąga w sprawie braku działań spółki PKP SA dotyczących remontu kładki nad torami w Morągu. Obecny stan obiektu zagraża życiu i zdrowiu osób z niej korzystających oraz zagraża ruchowi pociągów pod kładką.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostródzie zdecydował o zamknięciu kładki nad torami w Morągu. Decyzja spowodowana jest bardzo złym staniem technicznym obiektu, zagrażającym bezpieczeństwu ruchu pociągów przejeżdżających pod kładką oraz osób z niej korzystających. Kładka wymaga pilnego remontu, jednak PKP SA, który jest jej właścicielem twierdzi, że nigdy nie znajdowała się na stanie środków trwałych spółki. Przeczy temu decyzja wojewody, która jednoznacznie mówi, że PKP SA jest właścicielem. Morąski samorząd od lat zabiega o remont kładki, proponuje nawet partycypacje w kosztach naprawy, ale PKP SA milczy.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostródzie poinformował, że dokonane zostały oględziny kładki na miejscu, aby ocenić jak faktycznie wygląda jej stan techniczny. Na miejscu zapadła decyzja o jej natychmiastowym zamknięciu.

Sprawą zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, do którego trafiło pismo: W dniu 20.04.2020 r. wpłynęło do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie pismo w sprawie stanu technicznego kładki dla pieszych, zlokalizowanej na obszarze kolejowym na działce nr 4/57, obr. 2, m. Morąg. Ustalono, iż przedmiotowy obiekt budowlany należy do PKP SA i usytuowany jest na działce ujętej w wykazie terenów zamkniętych, zgodnie z decyzją nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r., w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. Spółka PKP SA twierdzi, że nie jest właścicielem spornej kładki i nigdy nie była. Taką informację przekazał rzecznik prasowy Polskich Kolei Państwowych SA Michał Stilger.

Burmistrz Morąga uważa, że nadziemne przejście dla pieszych (kładka) usytuowane jest na działce nr 4/57 położonej w Morągu, która powstała z podziału uwłaszczonej na rzecz przedsiębiorstwa PKP działki nr 4/20 i stanowi własność przedsiębiorstwa PKP SA.

Morąski samorząd od lat zabiegał o remont kładki. W 2018 roku PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku na wysyłane przez gminę Morąg ponaglenia dotyczące remontu kładki nad torami w Morągu zlokalizowanej przy budynku dworca PKP, odpowiedział, że realizacja zadania planowana jest na dwa etapy. Pierwszy: wykonanie dokumentacji projektowej z kosztorysem. Drugi etap: wykonanie remontu kładki na podstawie dokumentacji technicznej planowanej na 2019 rok.

Wcześniej gmina Morąg przesłała do PKP list intencyjny odnośnie do partycypacji w kosztach realizacji inwestycji w wysokości 50 proc. kosztów, ale nie więcej niż 500 000 zł. Spółka PKP SA w odpowiedzi napisała do morąskiego samorządu, że taki list będzie możliwy do podpisania przez prezesa PKP SA po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz kosztorysu.

W 2019 roku PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie informowały PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku o bardzo złym stanie konstrukcji kładki dla pieszych na stacji Morąg w km 45,270 linii nr 220 Olsztyn—Bogaczewo. PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie informował w 2019 roku, że duża korozja konstrukcji kładki jak też luźne metalowe elementy w pomoście powodują duże niebezpieczeństwo dla pasażerów korzystających.

Zwracam się z pytaniem kiedy podległa Panu spółka PKP SA planuje realizację projektu i na czym będzie polegał remont? Czy spółka zabezpieczy środki na partycypację w kosztach i realizację inwestycji? Na jakim etapie jest realizacja zadania?

Proszę o pilną interwencję w tej sprawie i zwrotną informację o podjętych działaniach.

Odpowiadając na interpelację nr 5380 posła Jacka Protasa z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie braku działań spółki PKP S.A. dotyczących remontu kładki nad torami w Morągu, przedstawiam poniższe informacje.

Z uzyskanych informacji wynika, że przedmiotowa kładka dla pieszych posadowiona jest na działkach: nr 4/35 i 4/57, obręb Morąg 2, stanowiących własność Skarbu Państwa i znajdujących się w użytkowaniu wieczystym PKP S.A., dla których Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Morągu prowadzi księgi wieczyste: nr EL2O/00027457/3 oraz nr EL2O/00034087/0, a także na działce nr 186/89 znajdującej się w zarządzie Gminy Morąg. Zarówno PKP S.A. jak i PKP PLK S.A. poinformowały, że wskazana kładka nie znajduje się w ich zarządzie oraz nie ma z niej bezpośrednich zejść na perony. Kładka została wybudowana w latach sześćdziesiątych XX wieku, w czynie społecznym przez wojsko, w celu utworzenia nad torami połączenia centrum miasta z tzw. „Zatorzem”. PKP S.A. nadmieniła również, że z uwagi na niesprecyzowany stan, co do podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie kładki we  właściwym stanie technicznym, prowadzi rozmowy z Gminą Morąg dotyczące jej remontu oraz finansowania tego przedsięwzięcia. W świetle opisanych powyżej okoliczności, PKP S.A. rozważa wystąpienie do właściwego sądu powszechnego z wnioskiem o ustalenie właściciela kładki oraz podmiotu odpowiedzialnego za jej stan techniczny. Jednocześnie uprzejmie informuję, że Minister Infrastruktury nie wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, praw z akcji w PKP S.A. oraz PKP PLK S.A., wobec czego posiada ograniczone możliwości oddziaływania na decyzje podejmowane przez ograny korporacyjne tych spółek.

Z poważaniem, z  upoważnienia Ministra Infrastruktury Rafał Weber Sekretarz Stanu

(red./ fot. dw)