Kolejne pieniądze na włączenie społeczne

Zarząd województwa ogłosił kolejne dwa konkursy na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej. Pieniądze pochodzą z RPO WiM2014-2020 (Oś 11 Włączenie społeczne).

Na dofinansowanie projektów w pierwszym konkursie (Poddziałanie 11.1.2  Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn) przeznaczono 9 mln zł.

Celem jest pomoc osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także ich rodzinom, poprzez m.in. organizację i finansowanie zajęć umożliwiających podniesienie kompetencji pomagających wrócić do życia społecznego i na rynek pracy, aktywizację zawodową, organizację staży, praktyk zawodowych, uczestnictwo w zajęciach Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej czy dostosowanie poziomu wykształcenia do potrzeb rynku pracy.

W drugim konkursie (Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych –  projekt ZIT Olsztyn) do rozdysponowania są 3 mln zł. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty polegające na realizacji zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz na realizacji usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym.

Naszym celem jest pomoc osobom, które z różnych przyczyn, m.in. bezrobocia, niepełnosprawności czy braku dostępu do wysokiej jakości usług publicznych nie radzą sobie w życiumówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.Na włączenie społeczne przeznaczyliśmy w RPO WiM 2014-2020 ponad 545 mln zł. Są to bardzo potrzebne działania, przynoszące wymierne efekty społeczne.

Konkursy zostaną ogłoszone 11 grudnia. Wnioski będzie można składać od 13 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r.

Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl.

(wwim)