Warmia i Mazury

Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny

Komisja Europejska zatwierdziła dziewięć programów regionalnych, wśród nich program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

– Kolejna pula środków z Polityki Spójności powierzona zarządowi województwa to nowe szanse na realizację ważnych i pilnych inwestycji w regionie – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Głównym celem programu jest transformacja regionu  przy zapewnieniu przestrzeni dla jego rozwoju, bezpieczeństwa i dobrobytu mieszkańców.

Przypomnijmy – województwo warmińsko-mazurskiego może liczyć na niemal 1,8 mld euro z polityki spójności na lata 2021–2027. To rekordowa kwota w porównaniu z poprzednimi perspektywami finansowymi. Pieniądze  przeznaczone zostaną m.in. na rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury, rewitalizację oraz działania włączające społecznie i edukację.

W tym:
– 385,2 mln euro skierowane zostanie na mobilność miejską i mobilność regionalną z przeznaczeniem w szczególności na zrównoważony transport, tabor dla transportu publicznego, w tym również ok. 156 mln euro na infrastrukturę drogową,
– 35 mln euro stanowią wydatki infrastrukturalne w obszarze zdrowia, wzbogacone, o ponad 17 mln euro na działania „miękkie” na potrzeby zdrowia,
– 104 mln euro alokacji Programu przeznaczono na rzecz kultury i turystyki w regionie,
– 244,8 mln euro na szeroko pojętą gospodarkę.

– Przyjęty program odzwierciedla szczególne potrzeby, wyzwania i możliwości stojące przed regionem, wyznaczając drogę do przemyślanych inwestycji poprzez następne 7 lat – powiedziała Angela Martinez-Sarasola, kierownik Wydziału Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. – Patrząc w przyszłość widzimy, że oczywiste i „proste” projekty infrastrukturalne powoli na Warmii i Mazurach się kończą. Sieć dróg ekspresowych jest niemalże domknięta, infrastruktura wodno-ściekowa została dostosowana do standardów unijnych, a podstawowe projekty edukacyjne, rewitalizacyjne i kulturalne są już w większości zakończone. Liczymy więc na nieszablonowe pomysły naszych przyszłych beneficjentów. W końcu naszym wspólnym zadaniem jest realizacja ambitniejszych celów związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową oraz budowaniem odporności w oparciu o liczne atuty województwa warmińsko-mazurskiego. Dlatego na cele klimatyczne przeznaczymy bezpośrednio 37 proc. nowego programu, czyli ponad 481 mln euro, a działania związane z cyfryzacją administracji oraz rozwojem umiejętności cyfrowych to kolejne ponad 63 mln euro.

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 jest przede wszystkim odpowiedzią na wyzwania opisane w strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030”

– W centrum strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Warmińsko-Mazurskie 2030 stoi człowiek, mieszkaniec regionu – dodaje marszałek Brzezin. – Każda inwestycja, czy to związana z mobilnością, zabezpieczeniem przed skutkami zmian klimatycznych, ochroną środowiska, kulturą, turystyką czy rewitalizacją obszarów miejskich związana będzie z potrzebami mieszkańców województwa. Środki unijne wdrażane w latach 2021-2027 poprawią wygląd naszych miast, zabezpieczą czystość powietrza i wód, rozwiną gospodarkę ale także zwiększą dostępność do dóbr i usług publicznych szczególnie dla osób, dla których dostęp do nich jest szczególnie utrudniony.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!