Warmia i Mazury

Kompendium wiedzy o szkodach w środowisku

Serię publikacji rozpoczynamy od wyjaśnienia, kto może spowodować szkodę w środowisku lub bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku. 

Sprawa wcale nie jest oczywista!

Szkody w środowisku lub bezpośrednie zagrożenie szkodami w środowisku mogą zostać spowodowane bezpośrednio lub pośrednio jedynie poprzez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska.

Jakie są to podmioty?

* przedsiębiorcy

* osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie (w tym w zakresie leśnictwa i rybactwa śródlądowego)

* jednostki organizacyjne np. miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania

Uwaga! Osoby fizyczne inne niż przedsiębiorcy lub osoby prowadzące działalność wytwórczą są takimi podmiotami tylko w przypadkach, gdy korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim wymagane jest zezwolenie.

Np. prywatny właściciel lasu, będący osobą fizyczną, a niebędący przedsiębiorcą i nie prowadzący działalności wytwórczej nigdy nie spowoduje szkody w środowisku poprzez użytkowanie lasu, ponieważ posiadanie i użytkowanie lasu nie wymaga uzyskania pozwolenia, a jedynie przestrzegania zasad określonych w ustawie o lasach.

Nie oznacza to, że osoby prywatne są uprawnione do zanieczyszczania środowiska lub są zwolnione z odpowiedzialności za zanieczyszczanie!

Np. osoba, która zanieczyściła powierzchnię ziemi, prowadząc remont prywatnego domku gospodarczego, będzie odpowiadać za negatywne oddziaływanie na środowisko na podstawie art. 363 ust. prawo ochrony środowiska przed właściwym organem wykonawczym gminy.

#GDOŚ #KompendiumWiedzyoSzkodachwŚrodowisku

(RDOS Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!