„KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE” WARSZTATY DLA RODZICÓW

W ramach projektu  „Twórczo Innowacyjnie Kreatywnie – sukces przez rozwój” realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. Leona Kruczkowskiego w Morągu, dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w każdy czwartek lutego odbywały się 1,5 godzinne warsztaty dla grupy 10 rodziców uczniów klas licealnych na temat kompetencji wychowawczych rodziców.

Głównym celem warsztatów był rozwój kompetencji wychowawczych rodziców, a mianowicie  poznanie podstaw teoretycznych dotyczących właściwych postaw rodzicielskich, ćwiczenie umiejętności efektywnej komunikacji z dziećmi oraz zastosowanie w praktyce omówionych technik porozumiewania się i postaw wobec dzieci. Ponadto, zajęcia miały na celu uświadomienie uczestnikom, jak ogromną rolę pełni rodzic w rozwoju dziecka oraz w jego wyborach edukacyjno-zawodowych.

Pierwsze 3 spotkania prowadzone były przez panią pedagog Alicję Śledź i dotyczyły następujących zagadnień:

Czym są kompetencje wychowawcze?

Umiejętność rozpoznawania i wyrażania uczuć

Aktywne słuchanie

Bariery komunikacyjne

Komunikaty „ty”/ „ja”

Konstruktywna pochwała i krytyka

Uwalnianie dzieci od etykiet

Zachęcanie dzieci do współpracy i samodzielności

Program warsztatów opierał się na koncepcji „Wychowania bez porażek” T. Gordona i stanowił adaptację amerykańskiego warsztatu A. Faber i E. Mazlish „Jak słuchać, żeby dzieci

do nas mówiły, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”.

Ostatnie spotkanie prowadzone było przez doradcę zawodowego-panią Agnieszkę Kosiewicz i dotyczyło ważnej roli rodzica w rozwoju osobistym, edukacyjnym i zawodowym dziecka. Poza tym omówiono następujące zagadnienia:

Mocne i słabe strony dziecka. Jak je poznać?- Drzewo mocy.

Wpływ rodzica na wybory edukacyjno-zawodowe dziecka. Korzystanie z portali z zakresu doradztwa zawodowego – „Mapa karier”.

Możliwości kształcenia po ukończeniu liceum ogólnokształcącego.

Rodzic jako mentor, towarzysz.

Zajęcia miały charakter warsztatów składających się z krótkich omówień i wprowadzeń teoretycznych, a ich istotą były aktywne formy pracy tj.: ćwiczenia, scenki, burze mózgów (doświadczanie przez uczestnictwo), praca w podgrupach, wypowiedzi na forum. Cennym elementem uczącym okazała się wymiana doświadczeń  między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych.

(ZSL Morąg)