Kongres Polityki Miejskiej 2019

W dniach 14-16 listopada 2019 roku w Kielcach odbędzie się wydarzenie poświęcone wyzwaniom rozwojowym polskich miast oraz odpowiedzi na pytanie: czym powinna być krajowa polityka miejska? W programie spotkania przewidziano różnorodne debaty, prelekcje, panele oraz wizyty studyjne. Zapisy trwają do 10 listopada.

W stronę nowej krajowej polityki miejskiej w Polsce

Przed Kongresem polityki miejskiej  stoi wyzwanie wpisania się w koncepcyjną pracę nad aktualizacją krajowej polityki miejskiej. Prace pierwszej kongresowej grupy eksperckiej skupią się na wypracowaniu rekomendacji dotyczących następujących grup zagadnień:

PROBLEMY i WYZWANIA: Identyfikacja kluczowych/priorytetowych problemów oraz wyzwań, które chcemy rozwiązać/zaadresować poprzez wdrażanie KPM – wizja rozwoju polskich miast, główne cele KPM – także w kontekście globalnym (spojrzenie przez pryzmat celów zrównoważonego rozwoju ONZ).
INTEGRACJA i SYNERGIA: Identyfikacja kluczowych punktów stycznych krajowej polityki miejskiej z innymi politykami sektorowymi i horyzontalnymi państwa (wskazanie istotnego wymiaru miejskiego) – integrowanie polityk publicznych i dążenie do synergii w działaniach realizowanych przez różne podmioty publiczne.
OD SŁÓW DO CZYNÓW: Debata nad pożądanym kształtem i zasadami realizji krajowej polityki miejskiej – poszukiwanie mechanizmów i narzędzi, które pozwolą na skuteczne jej wdrażanie.
Rezultaty prac grupy eksperckiej zostaną zaprezentowane i omówione podczas sesji pierwszego dnia kongresu – wtedy też zapoczątkujemy szerszą debatę publiczną z udziałem uczestników kongresu.

Drugiego dnia odbędzie się panel, podczas którego do rezultatów prac grupy eksperckiej odniosą się dyskusyjnie zaproszeni eksperci “zewnętrzni”, kontynuowana będzie również debata z udziałem publiczności.

Głównemu tematowi Kongresu będą towarzyszyć sesje tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom takim jak:

transport i miejska mobilność

mieszkalnictwo społeczne

kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej

środowisko i adaptacja do zmian klimatu.

Szczegółowy program Kongresu: https://kongres.miasta.pl/program/program-kongres-polityki-miejskiej

Wśród prelegentów ponad 50 osób – ekspertów, teoretyków i praktyków tematyki objętej wydarzeniem.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy na miejscu zapewniają napoje i przekąski. Natomiast obiady oraz noclegi są płatne. Organizatorzy Kongresu Polityki Miejskiej informują, że ze względu na bezpłatny charakter wydarzenia liczba zgłoszeń udziału w kongresie jest ograniczona. Rejestracja uczestników trwa do 10 listopada.

Organizatorami Kongresu są: Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

(rowop)