Konkurs dla organizacji pozarządowych

Jeszcze do 15 stycznia można składać oferty na realizację zadania publicznego „Żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego”.
W ubiegłym roku wsparcie otrzymało 5 organizacji.

Wśród beneficjentów znalazły się:

Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga”, która w Żytkiejmach zorganizowała „Święto Sękacza”,

Spółdzielnia Socjalna „Bulwar”, która podczas Festiwalu kulinarnego – Bulwa 2018, promowała pożywanie produktów i potraw z ziemniaków,

Stowarzyszenie Kulturalne „Razem możemy więcej” z Rozóg, które zorganizowało w zagrodzie edukacyjnej w Tusinku warsztaty dla najmłodszych z zakresu zdrowego odżywiania, a także razem z dziećmi przygotowało film edukacyjny.

„Gołdapskie Stowarzyszenie Pszczelarzy”, które również zajęło się edukacją najmłodszych, ale także przybliżyło tematykę pszczelarstwa podczas organizowanych w naszym województwie imprez promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną,

„Bank żywności” z Olsztyna, który zajął się edukacją dietetyczną kadry domów dziennego pobytu osób z niepełnosprawnościami, a także opiekunów osób starszych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty uprawnione

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO

informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019, w następujących zakresach:

edukacja, profilaktyka i promocja zdrowia publicznego (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)

rozwój kultury fizycznej (najwcześniejszy termin składania ofert do niektórych zadań: do 3 stycznia 2019 r. kolejny termin to: do 15 stycznia 2019 r.)

integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)

upowszechnianie i ochrona praw konsumenta (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)

kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r. i do 31 maja 2019 r.)

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)

rozwój turystyki (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)

aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)

pomoc społeczna (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)

profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)

realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim (termin składania ofert: do 8 lutego 2019 r.)

rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)

żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości (termin składania ofert: do 31 stycznia 2019 r.)

Terminy składania ofert są zamieszczone w ogłoszeniu konkursowym. Opisy zadań konkursowych zamieszczone są w załącznikach do ogłoszenia konkursowego – poniżej.
Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński), 89 512 58 76 (sekretariat Biura), Joanna Glezman (tel. 724 777 741). Kontakt do osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania merytoryczne wskazany jest w ogłoszeniu.

Uchwała Nr 58/1089/18/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie konkursowe

Sport Zad. 2.6. Zał. 1

Sport Zad. 2.2. Zał. 1 A

Sport Zad. 2.2. Zał. 1 B

Sport Zad. 2.2. Zał. 1 C

Sport Zad. 2.2. Zał. 1 D

Obowiązkowe oświadczenia

Wzór oferty

Karta oceny oferty

(dziedzictwokulinarne.pl)