Warmia i Mazury

Konkurs dla partnerów KSOW – zatwierdzona lista

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zatwierdził listę w konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).

Konkurs dotyczy wyboru operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

Ich zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014–2020, w ramach których można było składać wnioski o wybór operacji:
a.    działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
b.    działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
c.    działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
d.    działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
e.    działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
f.    działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
g.    działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
h.    działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

LISTA OCENIONYCH OPERACJI – wersja edytowalna

LISTA OCENIONYCH OPERACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!