Konkurs FIO 2020 na operatorów mikrograntów (Priorytet 1)

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie na operatorów regrantingu w ramach Priorytetu 1 „Małe inicjatywy” Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2020.

W Konkursie FIO 2020 Priorytet 1 wprowadzono zmiany względem lat ubiegłych, m.in.:

dwie ścieżki: możliwość realizowania regrantingu na terenie wybranego województwa lub regrantingu tematycznego/regionalnego,

podniesienie wymaganej kwoty przeznaczanej w ramach projektów na mikrogranty,

system oceny dostosowany do specyfiki konkursu na operatorów regrantingu.

Nie zmieniło się to, że realizacja  projektów  w  ramach  Priorytetu  1  odbywać  się  będzie  poprzez  wyłonienie Operatorów, których zadanie polegać będzie na rozwoju i wzmacnianiu wspólnot lokalnych poprzez umożliwienie obywatelkom i  obywatelom realizacji  oddolnych  inicjatyw.  Realizacja tego zadania opiera się na dwóch filarach:

regrantingu (na podstawie art. 16a UoDPPioW);zapewnieniu możliwości realizacji inicjatyw grupom nieformalnym.

W ramach konkursu FIO 2020 Priorytet 1 Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego planuje wybrać minimum 16 operatorów wojewódzkich oraz 5 operatorów regrantingu tematycznego i regionalnego.

W konkursie mogą wiąć udział:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.  U.  z  2018 r.,  poz. 450 z późn. zm.) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki  stowarzyszeń,  fundacje,  kółka  rolnicze,  koła  gospodyń  wiejskich,  cechy rzemieślnicze,  izby  rzemieślnicze,  izby  gospodarcze,  samorządy  gospodarcze  i wspólnoty mieszkaniowe;

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  jeżeli  ich  cele  statutowe  obejmują  prowadzenie  działalności  pożytku publicznego;

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4) spółdzielnie socjalne;

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1463), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Termin składania ofert upływa 16 września 2019 r. o 12.00.

Projekty mogą być realizowane od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r., maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od wybranej ścieżki – maksymalnie do 731 250 zł, wkład własny nie jest wymagany i nie ma wpływu na ocenę.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2020 – Priorytet 1. Szczegółowe informacje na temat  Programu FIO można uzyskać w terminie naboru ofert – wyłącznie pod numerem telefonu 601-901-285 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub poprzez adres: FIO@niw.gov.pl.

Więcej informacji można znaleźć również w:

ogłoszeniu o konkursie,

regulaminie konkursu,

nowym generatorze wniosków,

zakładce FIO 2020.

(rowop)