Konkurs grantowy na budowanie sieci organizacji młodzieżowych

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych ogłosiła otwarcie konkursu grantowego w ramach programu „Budowa sieci lokalnych między organizacjami pozarządowymi”. Nabór wniosków trwa do 6 grudnia 2019 r. do godz. 23:59.

Celem konkursu jest wspieranie sieci lokalnych partnerstw organizacji pozarządowych, które:

– działają na rzecz aktywizacji młodych ludzi i/lub wspierają samorządność młodych ludzi na poziomie lokalnym,

– działają w imieniu młodych ludzi i są rzecznikami ich interesów;

– wspierają proces budowania lub rozwijania polityki na rzecz młodzieży na poziomie gminy, powiatu lub województwa.

Proponowaną sieć muszą tworzyć min. 3 organizacje działające w tym samym regionie, a organizacja wnioskująca musi być:

organizacją młodzieżową – czyli stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach lub osobą prawną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, współzarządzane przez osoby do 35 roku życia, którego co najmniej 2/3 członków jest w wieku do 35 lat;

albo organizacją zrzeszającą młodzież – czyli stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, fundacją lub osobą prawną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, która posiada wyodrębnione w statucie struktury organizacyjne, w których co najmniej 2/3 członków jest wieku do 35 lat.

Czwartym i kolejnymi partnerami w sieci mogą być także organizacje nieposiadające osobowości prawnej, np. młodzieżowe rady przy JST, grupy nieformalne, lub instytucje publiczne i ich oddziały. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 30 000 złotych. W ramach Konkursu Organizator wyłoni najlepsze wnioski, których łączna suma dofinasowania nie może przekroczyć 60 000 zł.

Projekty mogą być realizowane od 1 stycznia do końca lipca 2020 roku.

Wypełnione wnioski należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@prom.info.pl oraz dostarczyć (pocztą lub osobiście) do biura organizatora Konkursu do dnia 6. grudnia 2019 roku (godz. 23:59). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20. grudnia 2019 roku.

Dodatkowe pytania należy kierować na adres kontakt@prom.info.pl lub telefonicznie: +48 22 208 58 88 (biuro PROM) oraz +48 798 154 744 (koordynatorka unijnego dialogu młodzieżowego).

Pozostałe szczegóły odnośnie konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, dostepnym na stronie: https://prom.info.pl/budowa-sieci-lokalnych-miedzy-organizacjami/

(rowop)