Warmia i Mazury

Konkurs in vitro – wybór realizatora Programu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza konkurs ofert na realizatora „Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok”.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora „Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok”, zwanego dalej „Programem”.

Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej polega na zapewnieniu beneficjentom dostępu do świadczeń finansowanych w ramach Programu, tj. stworzeniu możliwości skorzystania z dofinasowania jednej zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji.

Przyjmuje się, że procedura składa się z części klinicznej i biotechnologicznej.

Na część kliniczną procedury zapłodnienia pozaustrojowego składa się:
•    wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych oraz badań dodatkowych,
•     przeprowadzenie i monitorowanie stymulacji owulacji (w przypadku dawstwa partnerskiego lub dawstwa męskich komórek rozrodczych w dawstwie innym niż partnerskie) oraz ewentualny dobór dawcy nasienia (w przypadku dawstwa męskich komórek rozrodczych),
•    W przypadku zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie z wykorzystaniem żeńskiej komórki rozrodczej lub adopcji zarodka, na część kliniczną składa się wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i dodatkowych, przygotowanie biorczyni do dalszych etapów postępowania zakończonego transferem zarodka, oraz wybór dawczyni komórki jajowej lub dawców zarodka.
Na część biotechnologiczną procedury zapłodnienia pozaustrojowego składa się:
•    punkcja komórek jajowych przeprowadzona w znieczuleniu ogólnym,
•    pobranie nasienia (również – jeżeli zaistnieje taka potrzeba – poprzez biopsję jądra lub biopsję najądrzy)
•    przeprowadzenie procedury zapłodnienia pozaustrojowego,
•    hodowla i nadzór nad rozwojem zarodków oraz ich transfer do macicy i kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane.

Konkurs adresowany jest do podmiotów leczniczych świadczących usługi medyczne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o leczeniu niepłodności, który:
1)    jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, w myśl ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn.zm.)
2)    posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 2020 r. poz. 442), tj. spełnia warunki wskazane w art. 48 ust. 4 ustawy, w tym jest wpisany do rejestru ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji i banków komórek rozrodczych i zarodków prowadzonego przez Ministra Zdrowia.
3)    może złożyć ofertę w partnerstwie, z zastrzeżeniem, że świadczenia medyczne wykonuje tylko podmiot wykonujący działalność leczniczą, spełniający wymogi określone niniejszym ogłoszeniem.
4)    dysponuje sprzętem i aparaturą medyczną o wymaganiach i w ilości określonej w obowiązujących aktach prawnych.
5)    dysponuje zgodnymi z obowiązującym prawem warunkami lokalowymi oraz zorganizuje zgodnie z obowiązującym prawem udzielanie procedur wskazanych w programie.
6)    dysponuje personelem medycznym o wymaganiach i w liczbie określonej w obowiązujących aktach prawnych i umożliwiających realizację Programu.
7)    zapewnia, że każda para zakwalifikowana do niniejszego Programu otrzyma możliwość skorzystania z bezpłatnej wizyty u psychologa posiadającego praktykę w dziedzinie psychologii leczenia niepłodności na terenie realizacji Programu. Koszt wizyty zostanie pokryty przez Realizatora Programu.
8)    prowadzi działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub na terenie województw ościennych (woj. podlaskiego, mazowieckiego, pomorskiego lub kujawsko-pomorskiego).
9)    zapewni dostęp do świadczeń finansowanych w ramach Programu przez 6 dni w tygodniu z zapewnieniem nadzoru embriologicznego nad laboratorium przez 7 dni w tygodniu. Realizator zapewni również możliwość zrealizowania świadczeń w trybie weekendowym (dyżurowym), jeśli będzie tego wymagała sytuacja kliniczna pacjentów, będących uczestnikami Programu. Realizator Programu ma obowiązek zapewnić uczestnikom Programu możliwość rejestracji telefonicznej i elektronicznej, oraz umożliwić im kontakt telefoniczny z personelem medycznym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w przypadku powikłań pozabiegowych,
10)    zapewni, że przeprowadzi kwalifikację na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary oraz, że kwalifikacja odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.
11)    zobowiązuje się do wykorzystania i rozliczenia środków finansowych do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Beneficjenci Programu:

pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, i które spełniają następujące kryteria:

1)    Wiek kobiety mieści się w przedziale 20- 42 lat według rocznika urodzenia;
2)    Spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
3)    Są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego;
4)    Wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.
5)    Zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Program składa się z procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla 42 par dotkniętych niepłodnością.

Każda para zakwalifikowana do niniejszego Programu ma prawo do skorzystania
z dofinasowania jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji.
•    dofinansowanie w kwocie do 5000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego;
•    dofinansowanie w kwocie do 5000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych lub męskich komórek rozrodczych);
•    dofinansowanie w wysokości do 2500 zł do części klinicznej jednej procedury dawstwa zarodka (adopcji zarodka) w ramach dawstwa innego niż partnerskie, przy czym do części klinicznej zaliczają się również koszty przechowywania, przetwarzania, dystrybucji i zastosowania zarodka uzyskanego od dawców.

Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinasowania jest zakwalifikowanie pary do programu przez Realizatora.
Dodatkowych informacji udzielają telefonicznie lub mailowo pracownicy Biura Polityki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Elżbieta Dziekan, tel. (89) 5216 917, e-mail: e.dziekan@warmia.mazury.pl oraz Katarzyna Taperek-Grzędzińska, tel. (89) 52 16 948, e-mail: k.taperek@warmia.mazury.pl.

DO POBRANIA:
– Ogłoszenie konkursowe
Regulamin komisji konkursowej
Kryteria konkursu ofert
Formularz ofertowy
Uchwała konkursowa
Załączenie do formularza – oświadczenie oferenta

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!